ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΠΡΟΦΙΛ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ
01/12/2011
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

LOGA_1_F19916.jpg

Διεύθυνση : Μιχαλακοπούλου 58, 26221 - ΠΑΤΡΑ

Τηλ. : 2610-277779,277679,274293

fax : 2610-276519

e-mail : ea@e-a.gr

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ

Διεύθυνση : Ελίκης 24, 25100 - ΑΙΓΙΟ

Τηλ. : 26910-61965

fax : 26910-62865

1.    Ιστορικό ίδρυσης και λειτουργίας

Το Επιμελητήριο Αχαΐας είναι από τα πρώτα Επιμελητήρια που ιδρύθηκαν στην χώρα. Συγκεκριμένα, ιδρύθηκε στις 22 Μαΐου 1836 με διάταγμα του Όθωνα. Σήμερα, το Επιμελητήριο Αχαΐας λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ν.2081/1992 και ν.3419/2005, προέρχεται δε από την συγχώνευση του πρώην Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Π.Δ. 153/1988. Τα μέλη του Επιμελητηρίου είναι οι έμποροι, βιομήχανοι, βιοτέχνες και λοιποί επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του (πρώην) νομού, νυν περιφερειακή ενότητα Αχαΐας.Είναι Ν.Π.Δ.Δ. που προσφέρει συμβουλευτικού χαρακτήρα υπηρεσίες προς το Κράτος και ασκεί αποκεντρωμένες διοικητικές υπηρεσίες που προσδιορίζονται από την πολιτεία. Επίσης ασκεί γνωμοδοτικό έργο δια της συμμετοχής εκπροσώπων του σε διάφορες επιτροπές και συμβούλια. Μελετά τα προβλήματα που απασχολούν την οικονομία της περιοχής δρώντας πάντα μέσα στο πλαίσιο των γενικών συμφερόντων του Κράτους με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη και υποβοήθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις στο Επιμελητήριο είναι 21.003 και συγκεκριμένα στο Εμπορικό Τμήμα 7.805, στο Τμήμα Μεταποίησης 4.314 και στο τμήμα Υπηρεσιών 8.884 (στοιχεία Οκτωβρίου 2013)

 

L1ogo_F15669.jpg

 

 

2.    Παρεχόμενες υπηρεσίες στις επιχειρήσεις – μέλη

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, το Επιμελητήριο Αχαΐας παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες στα μέλη του:
§  Στηρίζει την ίδρυση εταιρειών μέσω της υπηρεσίας Μιάς Στάσης (ΥΜΣ).
§  Διαχειρίζεται το Γ.ΕΜ.Η (Γενικό Εμπορικό Μητρώο).Συντάσσει και αποστέλλει ανακοινώσεις στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση
§  Διοργανώνει και επιχορηγεί αποστολές σε θεματικές εκθέσεις κυρίως σε χώρες της Ε.Ε.,  με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας των τοπικών μεταποιητικών
§  Πραγματοποιεί διαλέξεις, ημερίδες, συνέδρια και επιμορφωτικά σεμινάρια με επιχειρηματικό περιεχόμενο.
§  Ενημερώνει τους επιχειρηματίες για τις συντελούμενες εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις προοπτικές των κλάδων της τοπικής οικονομίας.
§  Παρέχει πληροφορίες για τις υπάρχουσες πηγές χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων από την Ελλάδα.
§  Ενημερώνει για τους τρόπους προώθησης προϊόντων και υπαρχόντων δικτύων πωλήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
§  Πληροφορεί για τις υπάρχουσες δυνατότητες και κίνητρα για την αξιοποίηση καινοτομικών ιδεών, κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και εμπορικών σημάτων.
§  Ενημερώνει, τις παραγωγικές τάξεις γύρω από τις εξελίξεις κρίσιμων ζητημάτων.
§  Πληροφορεί για τους νέους θεσμούς υποβοήθησης των εξαγωγικών επιχειρήσεων.
§  Παρέχει υπόδειγμα σύνταξης καταστατικού (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. ΙΚΕ κλπ.) και τροποποίησης αυτού και ενημέρωση για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών νομιμοποίησης αυτών καθώς και του οικονομικού κόστους κάθε απαιτούμενης δαπάνης
§  Παρέχει πληροφορίες για ζητήσεις ελληνικών προϊόντων από οίκους του εξωτερικού.§  Συμμετέχει με εκπροσώπους του σε επιτροπές γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος, μέσω των οποίων προβάλλονται οι θέσεις και απόψεις του επιχειρηματικού κόσμου.
§  Ενισχύει τις συνδικαλιστικών οργανώσεων των επαγγελματιών (σωματεία και ομοσπονδίες) §  Με βάση το Μητρώο Μελών έχει αναπτύξει Τράπεζα Πληροφοριών μέσω της οποίας χορηγεί σε κάθε ενδιαφερόμενο, πληροφόρηση σε κάθε αίτημά του.
§  Συμμετέχει δι’ εκπροσώπων του σε 37 Επιτροπές και Συμβούλια τοπικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα.
§  Στηρίζει τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις σε θέματα έρευνας αγοράς, οργάνωσης των πωλήσεων και γενικά σε θέματα Marketing.
§  Αναλύει κάθε έτος τους βασικούς οικονομικούς δείκτες του Νομού.
§  Παρέχει ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των μελών του μέσω του Portal (http://www.e-a.grr). 

Επιπλέον: ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
§  Μητρώου εξαγωγέων και ασφαλιστικών πρακτόρων, αργυροχρυσοχόων, ασφαλιστικών συμβούλων, γενικά μητρώα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς, τροποποιήσεων, περί μη λύσης, εκκαθάρισης κ.λ.π.
§  Καταχώρησης – κατοχύρωσης επωνυμιών και διακριτικού τίτλου επιχειρήσεων της περιφέρειας του νομού Αχαΐας.
§  Ιστορικά πιστοποιητικά 
§  Καταγωγής εξαγομένων προϊόντων
§  Καρνέ ΑΤΑ 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ
§  Ασφαλιστικών πρακτόρων και συμβούλων
§  Μεσιτών αστικών συμβάσεων 

3.    Ενημέρωση – πληροφόρηση

Το Επιμελητήριο Αχαΐας στηρίζοντας τα μέλη του και επενδύοντας στη συνεχή ενημέρωσή τους για θέματα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, αξιοποιεί όλα τα σύγχρονα κανάλια επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης. Αναλυτικότερα:
ü  Portal Επιμελητηρίου Αχαΐας www.e-a.gr : Το Επιμελητήριο Αχαΐας έχει αναπτύξει ένα σύγχρονο portal μέσω του οποίου τα μέλη του όχι μόνο ενημερώνονται για θέματα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.
ü  Newsletter: Το Επιμελητήριο Αχαΐας ενημερώνει τα μέλη του κάθε εβδομάδα και όταν χρειασθεί εκτάκτως μέσω αποστολής ενημερωτικού δελτίου το οποίο περιλαμβάνει ειδήσεις, ανακοινώσεις, πληροφόρηση, χρήσιμες συμβουλές, απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις, υπενθυμίσεις και άλλα θέματα ενημερωτικού χαρακτήρα.
ü  Find us on Facebook: Ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις κοινωνικής δικτύωσης, το Επιμελητήριο Αχαΐας έχει δημιουργήσει προφίλ στο facebook [http://facebook.com/axaia] στο οποίο αναρτώνται σημαντικά νέα και άρθρα σχετικά με τις δράσεις του επιμελητηρίου.

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή