ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ   /   I. K. E.   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ίδρυση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) σύμφωνα με τα άρθρα 43-120 του Ν.4072/2012.
29/08/2013
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Η Διαδικασία σύστασης ορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 5Α του 3853/2010 και υποβάλλεται φάκελος στην Υ.Μ.Σ., ο οποίος περιλαμβάνει τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την ΚΥΑ Κ1-1084/24-05-2011  

 • Καταστατικό Ι.Κ.Ε. υπογεγραμμένο από τους εταίρους σε έντυπη (ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο) και σε ηλεκτρονική μορφή (πρωτότυπο αρχείο doc)
 • Αστυνομικές ταυτότητες εταίρων ΙΚΕ για Έλληνες υπηκόους, ταυτότητα ή διαβατήριο για υπηκόους κράτους μέλους της Ε.Ε., διαβατήριο για υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε. καθώς και άδεια διαμονής, εφόσον διαμένουν στη χώρα
Εάν στην Υπηρεσία Μιας Στάσης προσέρχεται εκπρόσωπος των ιδρυτών, τα ανωτέρω μπορούν να προσκομίζονται και σε επικυρωμένα αντίγραφα.
 • Άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας ή ακριβές αντίγραφο αυτής (για τους υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε.
 • Υπεύθυνη δήλωση των εταίρων ή του μοναδικού ιδρυτή για τη διεύθυνση της εταιρείας θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής εφόσον δεν προσέρχονται οι ιδρυτές αυτοπροσώπως
ή Θεωρημένο μισθωτήριο από τη Δ.Ο.Υ. ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 του εκμισθωτή για την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου και αντίγραφο τίτλου κυριότητας, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του παραχωρούντος.Στην Υπεύθυνη δήλωση να αναφέρεται η επωνυμία της υπό σύστασης εταιρείας, η διάρκεια της μίσθωσης και η χρήση για την οποία προορίζεται.
 • Εξουσιοδότηση – Υπεύθυνη Δήλωση
 (Υπόδειγμα 1 - Παράρτημα I)Εφόσον η διαδικασία σύστασης γίνεται με εκπρόσωπο, συμπληρώνεται υποχρεωτικά από όλους τους εταίρους, θεωρώντας το γνήσιο της υπογραφής τους. Εάν πρόκειται για ιδρυτή Ν.Π. συμπληρώνεται από το Νόμιμο εκπρόσωπο του Ν.Π. Εάν πρόκειται για ιδρυτή Φ.Π. μόνιμο κάτοικο εξωτερικού, απαιτείται εξουσιοδότηση με apostille (για χώρες που είναι στη συνθήκη της Χάγης) ή θεωρημένη από προξενική αρχή.                                                     ή Ορισμός εξουσιοδοτημένου από τους ιδρυτές Αντικλήτου(Υπόδειγμα 5 - Παράρτημα I) Εφόσον στην Υ.Μ.Σ. προσέλθουν όλοι οι ιδρυτές, δηλώνεται εγγράφως ένας εξ’ αυτών ως εκπρόσωπος. Σημειώνουμε ότι συμπληρώνεται ακόμα και από το μοναδικό εταίρο της Μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε., που θα προσέλθει ο ίδιος στην Υ.Μ.Σ., για να ορίσει τυπικά τον εαυτό του ως εκπρόσωπο.
 • Εντολή-Υπεύθυνη δήλωση των ιδρυτών ή του Εκπροσώπου τους για τη σύσταση της εταιρίας (Υπόδειγμα Α)
Υπογράφεται από τους εταίρους ή από τον εκπρόσωπο των ιδρυτών με γνήσιο υπογραφής
 • Έντυπα που συμπληρώνονται με ευθύνη του υπόχρεου:
α) Δήλωση Έναρξης/ Μεταβολής Εργασιών Μη Φυσικού προσώπου Μ3β) Δήλωση Δραστηριοτήτων Επιχείρησης όπου απαιτείται Μ6γ) Δήλωση Σχέσεων Φορολογούμενου Μ7δ) Δήλωση Μελών Μη Φυσικού Προσώπου Μ8
 • Δήλωση Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου
Εξοφλείται άμεσα στην ΥΜΣ κατά την κατάθεση του φακέλου (1% επί του κεφαλαίου)
 • Αίτηση νομικού προσώπου για την εγγραφή στο Επιμελητήριο και καταβολή της ετήσιας συνδρομής
 • Καταβολή του Γραμματίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας (70€). Εφόσον οι ιδρυτές είναι πάνω από 3, το κόστος προσαυξάνεται με 5 ευρώ για κάθε επιπλέον ιδρυτή.
 • Τέλος καταχώρησης στο Γ.Ε.Μ.Η (10 ευρώ).
 ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΑΙΡΟΣ ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ.
 • Ακριβές αντίγραφο καταστατικού σύστασης
 • Τροποποιημένο τελευταίο καταστατικό
 • Φορολογική ενημερότητα για την εταιρεία
 • Για τις ΕΠΕ χρειάζεται πρακτικό και για τις ΟΕ,ΕΕ υπεύθυνη δήλωση διαχειριστή/ών ότι η εταιρεία θα συμμετέχει στην υπό σύσταση εταιρεία.
 • Εφόσον ο εκπρόσωπος για την σύσταση της εταιρίας είναι πρόσωπο διαφορετικό από το νόμιμο εκπρόσωπο, χρειάζεται εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας.
 ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΑΙΡΟΣ Α.Ε.
 • ΦΕΚ σύστασης
 • ΦΕΚ τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου.
 • ΦΕΚ από τα οποία προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση.
 • Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης  για το ποσοστό των μετοχών.
 • Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή της ΑΕ στην υπό σύσταση εταιρεία.
 • Φορολογική ενημερότητα για την εταιρεία.
 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
 • Καταστατικό που φέρει σφραγίδα σύμφωνα με το άρθρο 4 της σύμβασης της Χάγης (apostille),  επίσημα μεταφρασμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών ή εφόσον η χώρα προέλευσης δεν έχει προσχωρήσει στην ανωτέρω σύμβαση, θεωρημένο από προξενική αρχή.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για το διορισμό νομίμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα με διαδικασία apostille.
 • Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της  χώρας έδρας  του Νομικού Προσώπου για την ύπαρξη της Εταιρείας (Good standing), με διαδικασία apostille.

Ειδικότερα, τα έγγραφα που εκδίδονται από δημόσιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν απαιτείται να λάβουν την επισημείωση της Χάγης προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στην Ελλάδα.** Μέσω της ΥΜΣ Ιδρύονται όλες οι ΙΚΕ, ανεξαρτήτως αν σύμφωνα με το νόμο απαιτείται άδεια λειτουργίας ή έγκριση (π.χ. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος)Η εταιρεία με την καταχώρηση της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) αποκτά νομική προσωπικότητα και λαμβάνει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. που χρησιμοποιείται στις συναλλαγές της καθώς και ΑΦΜ. 

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
Exousiodotisi_NEAVMS_F32576.docx
YPDIL_F7010.doc
upodeigma_5_parartima_1_F6579.doc
upodeigma_a_F6664.doc