ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Στρατηγικές Προτεραιότητες
03/12/2013
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Επιμελητήριο Αχαΐας ως κατεξοχήν αναπτυξιακός θεσμός με μεγάλη εμπειρία τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αναπτυξιακών πολιτικών και δράσεων έχει σχηματοποιήσει ένα στρατηγικό μοντέλο που βαδίζει παράλληλα με το χρηματοδοτικό πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου χωρίς να ταυτίζεται και να εξαρτάται μόνο από αυτό.

Εξειδικεύοντας, ο μεγάλος στρατηγικός στόχος για το Επιμελητήριο αφορά στον μετασχηματισμό της Αχαΐας σε νέο αυτοδύναμο επιχειρηματικό κόμβο στον Δυτικό Άξονα. Έναν κόμβο που θα αξιοποιήσει το επιστημονικό, εργατικό, και επιχειρηματικό δυναμικό της ευρύτερης περιοχής σε συνδυασμό με τα πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας, δίνοντας αναπτυξιακή επανεκκίνηση με κεντρικό συστατικό και καταλύτη την Καινοτομία

Σε μια προσπάθεια εξειδίκευσης του στρατηγικού μοντέλου του Επιμελητηρίου Αχαΐας που στοχεύει στον μετασχηματισμό της Αχαΐας σε έναν νέο αυτοδύναμο επιχειρηματικό κόμβο στον Δυτικό Άξονα, προσδιορίζονται δύο (2) βασικοί πυλώνες και πέντε (5) διαφορετικοί κεντρικοί άξονες παρέμβασης οι οποίοι συνδέονται οριζόντια μέσα από θεματικές που αφορούν στην εφαρμογή των αρχών:
 • Της καινοτομίας
 • Της εφαρμογής νέων τεχνολογιών
 • Της εξωστρέφειας και της άρσης των αποκλεισμών
Τα σύγχρονα βασικά χαρακτηριστικά των παραγωγικών τομέων της οικονομίας, τα οποία επίσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην ανάλυση, συνοψίζονται στα εξής:
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
Στο σύγχρονο γεωργικό τομέα η ανταγωνιστικότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συνεργασία για την εφαρμογή καινοτομίας στις εκμεταλλεύσεις. Η γεωργική έρευνα αποτελεί ένα σημαντικό συστατικό, αλλά, όχι πάντα, το κύριο συστατικό της καινοτομίας, γι’ αυτό και τα ερευνητικά αποτελέσματα θα πρέπει να αποτελούν παράλληλες και συντονισμένες διαδικασίες του συστήματος καινοτομίας. Τα συστήματα καινοτομίας θα πρέπει, επίσης, να δίνουν προτεραιότητα στη συνεργασία με εμπειρογνώμονες και με άτομα που κατέχουν βαθιά γνώση για τις γεωργικές κοινότητες και είναι σε θέση να τους παρέχουν δεξιότητες και άλλους πόρους. Οι παρεμβάσεις για τη δημιουργία ενός υποβοηθητικού περιβάλλοντος καινοτομίας θα είναι αποτελεσματικές εάν  συνοδεύονται από τη δημιουργία κουλτούρας καινοτομίας στον Πρωτογενή τομέα στο σύνολο του.
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
Η ενίσχυση της διεθνοποίησης και της εξωστρέφειας αποτελεί βασικό ζητούμενο και αταλάντευτη επιδίωξη της Νέας Στρατηγικής. Στο πλαίσιο αυτό, ο καινοτόμος σχεδιασμός και η ιεράρχηση των στόχων αποτελεί κεντρικό ζητούμενο. Προτείνεται η υλοποίηση ενός τριετούς προγράμματος για τη δημιουργία τοπικού  «brand name» στις διεθνείς αγορές, μέσω της υλοποίησης:
 • Στοχευμένης καμπάνιας προώθησης των αχαϊκών – τοπικών προϊόντων (συνεργατικές πολιτικές επιμελητηρίων –αυτοδιοίκησης).
 • Στρατηγικής καμπάνιας δημοσίων σχέσεων, μεταξύ των διαμορφωτών γνώμης για τα τοπικά προϊόντα  στις ξένες αγορές.
 • Υλοποίησης διεθνούς στρατηγικής προώθησης (συνεργατικές πολιτικές επιμελητηρίων –αυτοδιοίκησης ) συγκεκριμένων  παραδοσιακών τοπικών  προϊόντων, (π.χ. φέτα, λάδι, ελιές, κρασί, ούζο, τσίπουρο, αναψυκτικά  κ.λπ..)
 • Λειτουργίας ιστοσελίδων και με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων επικοινωνίας και προβολής, όπως το You Tube και το Twitter, για την προώθηση των τοπικών  τροφίμων και ποτών στο εξωτερικό και για την άμεση και απευθείας πληροφόρηση του καταναλωτή για συγκεκριμένα προϊόντα κ.λπ.
 Η αγροτική παραγωγή στη  περιοχή μας, στο πλαίσιο της σύνδεσής της με τη μεταποιητική βιομηχανία, θα πρέπει να κατευθυνθεί στα ακόλουθα:
 • στην παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας,
 • στην παραγωγή βάσει συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης και πλήρους ιχνηλασιμότητας,
 • σε στοχευμένες  καλλιέργειες για εξειδικευμένες χρήσεις, και,
 • στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων τα οποία να καλύπτουν τις βασικές απαιτήσεις
 • και της βιομηχανίας, αλλά και των τελικών χρηστών – καταναλωτών.
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχής μας είναι πολυάριθμες και συνθέτουν ένα ιδιαίτερο πολύπλοκο μωσαϊκό. Ωστόσο, στην ανώτερη βαθμίδα της ιεραρχίας τοποθετούνται: α. η διασφάλιση αποκομιδής και διαχείρισης σκουπιδιών και αποβλήτων-υγιεινής β. Η ύπαρξη και σωστή λειτουργία κρατικών  και ιδιωτικών νοσοκομείων (δεν θα πρέπει η οικονομική κρίση να επηρεάσει αρνητικά την λειτουργία- εικόνα των νοσοκομείων και του συστήματος περίθαλψης-αυτό δεν συμβάλει στην ανάπτυξη του τουρισμού αφού προκαλεί ανασφάλεια).Επιπλέον, έμφαση θα πρέπει να δοθεί στα παρακάτω πεδία:
 • Πληροφορίες για τον τουρισμό
 • Εικόνα του προορισμού
 • Κοινωνικά χαρακτηριστικά (τουριστών στόχων και πολιτών προορισμού)
 • Γενικές υποδομές
 • Μεταφορές και δίκτυα
 • Διαμονή Εστίαση (καταγραφή, οργάνωση αλλά και ανάδειξη μέσω ολοκληρωμένου σχεδίου  της άμεσης διασύνδεσης της  με την πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγή)
 • Εκδηλώσεις (σε σχέση με τον πρωτογενή τομέα)
 • Προστασία και σεβασμός του περιβάλλοντος σε όλα τα στάδια της τουριστική ανάπτυξης
 • Διαφύλαξη της κοινωνικής ειρήνης και της ασφάλειας (ένας ανασφαλής προορισμός δεν είναι επισκέψιμος)

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Είναι γεγονός ότι η σημερινή εποχή βρίσκει τον πολυσύνθετο τομέα των μεταφορών να χαρακτηρίζεται σε όλα τα επίπεδα από την εισαγωγή νέων τεχνολογιών (διαχείριση κυκλοφορίας, συντήρηση δικτύων, τηλεματική, κλπ.). Οι διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες στο περιβάλλον των μεταφορών απαιτούν από τις εταιρείες να αποκτήσουν έναν σύγχρονο και ευέλικτο τρόπο λειτουργίας αφού κυριαρχούν έννοιες όπως «πραγματικός χρόνος» (real time), «ροή δεδομένων» (data flow) κ.α.

ΔΙΚΤΥΩΣΕΙΣ- clusters
Η παγκοσμιοποίηση της οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας αποτελεί πλέον μια από τις πλέον ευδιάκριτες και σημαντικές τάσεις της παγκόσμιας οικονομίας. Στο νέο αυτό περιβάλλον κρίσιμη παράμετρος για την επιβίωση και ανάπτυξη των ΜΜΕ αναδεικνύεται ο εντοπισμός και η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων, που τις καθιστούν ανταγωνιστικές. Η επίτευξη οικονομιών κλίμακας (economies of scale) και φάσματος (economies of scope) αποτελούν βασικά συστατικά βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Η οικονομική ανάπτυξη όμως μιας περιοχής προϋποθέτει κυρίως την επίτευξη εξωτερικών οικονομιών (external economies) που δημιουργούνται από την μείωση του κόστους που συνεπάγεται η γεωγραφική συγκέντρωση επιχειρήσεων. Οι οικονομικοί λόγοι που οδηγούν στην γεωγραφική αυτή συγκέντρωση συγκεκριμένων επιχειρήσεων σχετίζονται με την παρουσία μοναδικών φυσικών πόρων, την επίτευξη οικονομιών κλίμακας στην παραγωγή, την εγγύτητα στις αγορές, την δυνατότητα απορρόφησης εξειδικευμένου και ικανού προσωπικού, την δυνατότητα απόκτησης και ανταλλαγής πληροφοριών και γνώσης, την μείωση του κόστους μεταφοράς, την αξιοποίηση κοινών υποδομών κ.α.Στις αναπτυγμένες χώρες τέτοιας μορφής διασυνδέσεις και ομαδοποιήσεις είναι συχνό φαινόμενο και έχει ενταθεί μετά από μια σειρά πρόσφατων αναλύσεων, που προτείνουν μεθοδολογίες εντοπισμού και υποστήριξης τέτοιων σχηματισμών. Έτσι, η έννοια των ομάδων επιχειρήσεων ή σχηματισμών (clusters) και των δικτύων (networks) αποκτά κεντρική σημασία στη σύγχρονη βιομηχανική πολιτική. Το περιεχόμενο των όρων αυτών δεν είναι αυστηρά καθορισμένο, αφού πρόκειται για σχήματα που διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τις συνθήκες και τις ανάγκες, που δημιουργήθηκαν σε κάθε περίπτωση Έτσι υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις στο θέμα και δεν υπάρχει συγκεκριμένη προδιαγραφή για την περιγραφή ή την δημιουργία των σχημάτων αυτών.

ΕΡΕΥΝΑ - ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Ο σχεδιασμός της νέας προγραμματικής περιόδου για τον τομέα Ε.ΤΑ.Κ θα στοχεύσει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των αδυναμιών και στην ενίσχυση των ισχυρών σημείων του συστήματος Ε.ΤΑ.Κ, «χτίζοντας» πάνω στην εμπειρία που αποκτήθηκε στις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, αλλά και μέσω μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής που θα εμφανίζει άμεσες συνέργειες με την Στρατηγική της Ευρώπης 2020, η οποία θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την έξοδο της χώρας από την κρίση και την ένταξή της σε πορεία «ευφυούς ανάπτυξης».

 Έκθεση «Μεταφορά Τεχνογνωσίας 2012»

PatrasIQ_F10153.jpg

Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών διοργανώνει κάθε χρόνο την έκθεση με τίτλο  Το Γραφείο Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας του Πανεπιστημίου Πατρών και το Επιμελητήριο Αχαΐας  Διοργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία στην πόλη των Πατρών την έκθεση με θέμα «Μεταφορά Τεχνογνωσίας 2012».
Στόχος της Έκθεσης ήταν να φέρει σε επαφή το ερευνητικό δυναμικό τόσο του Πανεπιστημίου Πατρών όσο και των Ερευνητικών Ινστιτούτων με τον επιχειρηματικό, παραγωγικό και επενδυτικό κόσμο της ευρύτερης περιοχής της Πάτρας. Ειδικότερα, επιδιώκεται η προώθηση της δικτύωσης ερευνητών-παραγωγικού τομέα με σκοπό την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας για τη δημιουργία νέων ανταγωνιστικών προϊόντων και διαδικασιών σε υπάρχουσες ή νέες παραγωγικές μονάδες της περιοχής. Αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής θα είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η ανάπτυξη επιστημονικού και τεχνικού δυναμικού υψηλής στάθμης. Πρόκειται για αναπτυξιακή διαδικασία η οποία αποσκοπεί στην προώθηση της καινοτομίας και της γνώσης στον παραγωγικό τομέα αλλά ταυτόχρονα και στη διάχυση των ενδιαφερόντων του παραγωγικού τομέα στους ερευνητές. Ο αριθμός των ερευνητικών δραστηριοτήτων που παρουσιάστηκε  στην πρώτη Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας, υπερέβη τους 100 συμμετέχοντες ερευνητές τόσο από τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών όσο και από τα Ινστιτούτα της Περιοχής, αποδεικνύοντας έτσι πως πρόκειται για σημαντικό αναπτυξιακό γεγονός της περιοχής της Δυτικής Ελλάδας. Η προσέλευση επισκεπτών  από την περιοχή , από την υπόλοιπη Ελλάδα καθώς και από χώρες του εξωτερικού (μέλη πρεσβειών, επιχειρηματίες, επενδυτές) ξεπέρασαν κάθε προσδοκία.
Κύριο όραμα των διοργανωτών της έκθεσης είναι να αποτελέσει ένα σημαντικό ετήσιο γεγονός που θα διευρύνεται κάθε χρόνο, με τελική  επιδίωξη  η Πάτρα να αποτελέσει πόλο έλξης των Πανεπιστημίων που ασκούν εφαρμοσμένη ερευνητική δραστηριότητα από όλη την Ελλάδα και η έκθεση να μετατραπεί στην επόμενη περίοδο σε διεθνές αναπτυξιακό γεγονός και απτό παράδειγμα διασύνδεσης της Επιστήμης με τον επιχειρηματικό κόσμο και την Κοινωνία.

Τέλος κεντρικός στόχος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, είναι να πρωτοστατήσει, ενισχύσει και συμμετάσχει σε δράσεις, όπως και να συνεργασθεί με όλους τους φορείς που προάγουν και στοχεύουν στην οικονομική ανάπτυξη του νομού.

 

 

  

 

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή