ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων όλων των κλάδων - Για την Π.Δ.Ε. ο προϋπολογισμός προβλέπεται να είναι περίπου 28.000.000 ευρω.
05/04/2012
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Τον Απρίλιο 2012 αναμένεται να προκηρυχθεί μεγάλο πρόγραμμα ενίσχυσης υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων όλων των κλάδων (εμπόριο, υπηρεσίες, τουρισμός, μεταποίηση).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος θα είναι 500 εκ. ευρώ και το ποσοστό επιχορήγησης θα κυμαίνεται από 40 έως 60% (ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης).

Το πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007 – 2013. Θα αφορά τόσο στις υφιστάμενες επιχειρήσεις (με περισσότερα από 2 χρόνια λειτουργίας) όσο και νέες επιχειρήσεις που ξεκινούν τώρα τη δραστηριότητα τους (0-2 έτη) και οι οποίες έχουν ελάχιστο κύκλο εργασιών 30.000€.

Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

1. Θεματική Ενότητα «Μεταποίηση»: Αφορά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στη μεταποίηση

2. Θεματική Ενότητα «Τουρισμός»: Αφορά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των τουριστικών μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (τουριστικών καταλυμάτων) χωρίς αύξηση της δυναμικότητά τους.

3. Θεματική Ενότητα «Εμπόριο»: Αφορά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων σε σχετικούς κλάδους του τριτογενή τομέα.

4. Θεματική Ενότητα «Υπηρεσίες»: Αφορά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων σε σχετικούς κλάδους του τριτογενή τομέα.

Επιλέξιμες Κατηγορίες Δαπανών
1. Κτίρια και εγκαταστάσεις: Κτιριακές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης και διοίκησης των επιχειρήσεων. Για τη θεματική ενότητα Τουρισμός αναβάθμιση κτιρίων και εγκαταστάσεων τουριστικών καταλυμάτων.
2. Μηχανήματα και εξοπλισμός: Προμήθεια – μεταφορά- εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού που εξυπηρετούν τις ανάγκες της επιχείρησης
.
3. Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος: Αγορά - μεταφορά – εγκατάσταση εξοπλισμού, δημιουργία ειδικών εγκαταστάσεων, προμήθεια – μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων για τη προστασία του περιβάλλοντος. Ως επιλέξιμη επένδυση νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι μεταχειρισμένος εξοπλισμός.
4. Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας: Αγορά - μεταφορά – εγκατάσταση εξοπλισμού, δημιουργία ειδικών εγκαταστάσεων, προμήθεια – μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων για την εξοικονόμηση ενέργειας. Ως επιλέξιμη επένδυση νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι μεταχειρισμένος εξοπλισμός
5. Συστήματα Αυτοματοποίησης: προμήθεια και εγκατάσταση καινούριων και σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης, διαχείρισης και ελέγχου για όλες τις διαδικασίες της επιχείρησης. Ως επιλέξιμη επένδυση μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι μεταχειρισμένος εξοπλισμός.
6. Δικαιώματα Τεχνογνωσίας: Αγορά Δικαιωμάτων τεχνογνωσίας ή και αδειών εκμετάλλευσης για την εισαγωγή των καινοτομιών στις διαδικασίες της επιχείρησης. Ως επιλέξιμη επένδυση μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι μεταχειρισμένος εξοπλισμός.
7. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας: Μελέτη και πιστοποίηση για την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των αγαθών ή υπηρεσιών της επιχείρησης (μέγιστο επιλέξιμο κόστος 15.000€).
8. Προβολή – Προώθηση: Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις ή συμβουλευτικές υπηρεσίες απαραίτητες για την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών.
9. Αμοιβές Συμβούλων Υπενθυμίζουμε ότι σε αντίστοιχο πρόγραμμα το 2009 ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης κυμαινόταν:

  • Από πενήντα χιλιάδες έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (50.000 έως 300.000€) για τη θεματική ενότητα «Μεταποίηση».
  • Από τριάντα χιλιάδες έως διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (30.000 έως 250.000€) για τη θεματική ενότητα «Τουρισμός».
  • Από είκοσι χιλιάδες έως διακόσιες χιλιάδες ευρώ (20.000 έως 200.000€) για τη θεματική ενότητα «Υπηρεσίες».
  • Από είκοσι χιλιάδες έως διακόσιες χιλιάδες ευρώ (20.000 έως 200.000€) για τη θεματική ενότητα «Εμπόριο».
Ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Θάνος Μωραΐτης δήλωσε σχετκά «Ο στόχος μας είναι το συγκεκριμένο πρόγραμμα να υλοποιηθεί με γρήγορες διαδικασίες και να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αποδοχή από τον επιχειρηματικό κόσμο. Για το σκοπό αυτό ο φορέας που θα επιλεγεί να το διαχειριστεί θα πρέπει να παρουσιάσει συγκεκριμένα στοιχεία και χαρακτηριστικά».

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή