ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων στη δράση digi-retail.
14/09/2012
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ανακοίνωσε την τροποποίηση του Aρθρου 9 (Διάρκεια Επενδυτικών Σχεδίων) και του Άρθρου 15 (Υλοποίηση Επένδυσης – Τεκμηρίωση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου) της υπ' αριθμ. 50568/ΨΣ 4906 (ΦΕΚ 1809/Β/17-11-2010) απόφασης προκήρυξης της δράσης «Ενίσχυση Επιχειρήσεων Λιανεμπορίου για την Υλοποίηση Ψηφιακών Επενδύσεων (digi-retail)».

Ειδικότερα, με την υπ' αριθ. 35280/ΨΣ6241 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2354/Β/23-08-2012), το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων στη δράση digi-retail, ορίζεται στους δεκαοκτώ (18) μήνες.
Ανεξάρτητα από το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που ορίζεται στην Απόφαση Αποδοχής και Έγκρισης Αίτησης κάθε εγκεκριμένης πράξης, οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν την επένδυσή τους σε διάστημα 18 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Αποδοχής. Οι επιχειρήσεις-δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι εξ' ολοκλήρου υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και διασφάλιση της προόδου της πράξης τους και την ορθή τήρηση της ημερομηνίας ολοκλήρωσης.

Επισημαίνεται ότι η υπ' αριθ. 35280/ΨΣ6241 υπουργική απόφαση έχει ισχύ για όλες τις επιχειρήσεις των οποίων τα επενδυτικά σχέδια έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα (συμπεριλαμβανομένων και όσων έχουν υποβάλει μέχρι σήμερα Αιτήματα Τροποποίησης) ή πρόκειται να ενταχθούν στο πλαίσιο της δράσης digi-retail. Ως εκ τούτου, οι δικαιούχοι που επιθυμούν να λάβουν παράταση για το χρόνο υλοποίησης της επένδυσής τους δεν έχουν υποχρέωση υποβολής σχετικού Αιτήματος Τροποποίησης, όπως ορίζεται στην ενότητα 7 του Οδηγού Υλοποίησης της δράσης. Βάσει της νέας υπουργικής απόφασης το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επένδυσης δεν δύναται λάβει νέα παράταση και να ξεπερνά τους 18 μήνες.

Τέλος, για όσες επιχειρήσεις έχουν ολοκληρώσει το επενδυτικό τους σχέδιο και έχουν υποβάλει αίτημα ολοκλήρωσης, έχει ξεκινήσει από την ΚτΠ Α.Ε. η διενέργεια επαλήθευσης - πιστοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου. Για το λόγο αυτό συστήνεται στις επιχειρήσεις που ολοκληρώνουν την επένδυσή τους να προχωρούν άμεσα στην υποβολή του αιτήματος ολοκλήρωσης, ώστε να επισπεύσουν τη διαδικασία καταβολής της δημόσιας επιχορήγησης.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή