ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Πρόγραμμα 'Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ' ενίσχυσης της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, για την παραγωγική αναβάθμιση προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας, καθώς και την ενίσχυση ενεργειών προβολής σε διεθνείς αγορές.
17/09/2012
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Πρόγραμμα "Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ" ενίσχυσης της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, για την παραγωγική αναβάθμιση προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας, καθώς και την ενίσχυση ενεργειών προβολής σε διεθνείς αγορές.Δικαιούχοι ενίσχυσης
- Υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο διαχειριστικές χρήσεις
- Υφιστάμενες μεγάλες επιχειρήσεις υπό τον όρο ουσιαστικής συνεργασίας με τουλάχιστον δύο μικρομεσαίες επιχειρήσεις
- Υφιστάμενες μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις υπό το όρο ουσιαστικής συνεργασίας με τουλάχιστον δύο μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις
- Φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στις επιλέξιμες δραστηριότητες ανεξαρτήτως υπάρχουσας ή μη επιχειρηματικής εμπειρίας ή δραστηριότητας.

Αντικείμενο επενδυτικών σχεδίων
Κατηγορία Α - Επενδυτικά σχέδια τα οποία αποσκοπούν στην ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού των επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων περιορισμένης έκτασης μεταποιητικών ενεργειών
Κατηγορία Β - Επενδυτικά σχέδια τα οποία αποσκοπούν στην ενίσχυση της εξωστρεφούς εικόνας και δραστηριότητας της επιχείρησης σε συνδυασμό με ενέργειες όπως: Παραγωγή και προώθηση νέων ή διαφοροποιημένων προϊόντων ή και υπηρεσιών, Εξυπηρέτηση υποχρεώσεων επιχειρηματικής υπεργολαβίας, Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων / προϊόντων / υπηρεσιών, Διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης της επιχείρησης, Ανάπτυξη δραστηριοτήτων πράσινης επιχειρηματικότητας ή δραστηριοτήτων ανακύκλωσης, Εισαγωγή νέων τεχνολογιών, πρωτοτυπιών και καινοτομιών (τεχνολογικών και μη τεχνολογικών) στην παραγωγική διαδικασίαΌρια προϋπολογισμού επενδύσεων – Ποσοστά ενίσχυσης


Αντικείμενο επενδυτικού σχεδίουΌρια προϋπολογισμούΠοσοστό ενίσχυσης
Κατηγορία Α€35.000 – €100.00050%
Κατηγορία Β€50.000 – €650.00015% - 55%*

*Το ποσοστό ενίσχυσης για τις επενδύσεις της κατηγορίας Β:
· Διαφοροποιείται ανάλογα με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για τις δαπάνες που υπάγονται στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (ΓΑΚ) και
· Διαμορφώνεται σε 50% για τις δαπάνες που υπάγονται στον De Minimis

Επιλέξιμες ενέργειες


- Μηχανολογικός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός – Ειδικές Εγκαταστάσεις
- Ενέργειες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών
- Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας
- Ενέργειες προβολής σε αγορές – στόχους
- Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης
- Ενέργειες προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
- Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων
- Ενέργειες μετεγκατάστασης μεταποιητικών επιχειρήσεων σε Επιχειρηματικές Περιοχές (Ε.Π.)
- Ενέργειες Ανάπτυξης Πρωτοτύπων, Προτύπων και Τεχνικού Φακέλου
- Λειτουργικές Ενέργειες

Ιδιωτική συμμετοχή
Το υπολειπόμενο ποσό του προϋπολογισμού πέραν της ενίσχυσης, καλύπτεται με ιδιωτική συμμετοχή του επενδυτή, η οποία μπορεί να αποτελείται από ίδια κεφάλαια ή Τραπεζικό Δανεισμό

Διάρκεια υλοποίησης επενδύσεων
- 21 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης
Υπάρχει η δυνατότητα παράτασης της διάρκειας υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων κατά 6 μήνες

Υποβολή επενδυτικών προτάσεων
Η έναρξη της υποβολής των επενδυτικών προτάσεων θα καθοριστεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί στο προσεχές διάστημα

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή