ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Φορολογικά κίνητρα για την εφαρµογή της ηλεκτρονικής τιµολόγησης
02/07/2020
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

πατήστε για μεγέθυνση

Στο σχέδιο νόμου «Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις» το οποίο ψηφίστηκε, εκτός των λοιπών ρυθμίσεων, ορίζονται και φορολογικά κίνητρα για την εφαρµογή της ηλεκτρονικής τιµολόγησης.

Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 48 του νομοσχεδίου ορίζεται ότι στον Ν. 4172/2013 προστίθεται νέο άρθρο 71ΣΤ ως εξής:

«Άρθρο 71ΣΤ Κίνητρα για την εφαρµογή της ηλεκτρονικής τιµολόγησης

1. Εφόσον επιλεγεί η χρήση των Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων για την έκδοση, διαβίβαση και λήψη παραστατικών πώλησης των οντοτήτων σε διαρθρωµένη ηλεκτρονική µορφή (ηλεκτρονική τιµολόγηση µέσω Παρόχου), η επιλογή αυτή δηλώνεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση και αποτελεί τον µόνο τρόπο έκδοσης, διαβίβασης και αρχειοθέτησης των παραστατικών πώλησης της οντότητας για το σύνολο της ασκούµενης δραστηριότητάς της. Η επιλογή και η δήλωση της ηλεκτρονικής τιµολόγησης µέσω Παρόχου µπορεί να ανακληθεί και αποκλείει την έκδοση τιµολογίων σε έντυπη µορφή για όσο χρονικό διάστηµα ισχύει. Η επιλογή ηλεκτρονικής τιµολόγησης µέσω Παρόχου για την έκδοση παραστατικών πωλήσεων από µια οντότητα συνεπάγεται υποχρεωτικά τη χρήση της ηλεκτρονικής τιµολόγησης µέσω Παρόχου για τη λήψη των παραστατικών πώλησης στα οποία η οντότητα ορίζεται ως λήπτρια από εκδότη/προµηθευτή της, ο οποίος έχει επιλέξει επίσης την ηλεκτρονική τιµολόγηση µέσω Παρόχου.

2. Για τις οντότητες που επιλέγουν την ηλεκτρονική τιµολόγηση µέσω Παρόχου και υπό την προϋπόθεση ότι την εφαρµόζουν αποκλειστικά για την έκδοση των παραστατικών πωλήσεων κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους ή των φορολογικών ετών για τα οποία έχει γίνει η επιλογή αυτή, προβλέπονται κατά περίπτωση τα εξής:

α) Η προθεσµία εντός της οποίας η Φορολογική Διοίκηση µπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιµώµενου ή διορθωτικού προσδιορισµού φόρου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4174/2013 (Α΄170), περιορίζεται κατά δύο (2) έτη και ακολούθως βάσει αυτής υπολογίζονται οι προθεσµίες των παρ. 2 και 3 του ίδιου ως άνω άρθρου.

β) Η δαπάνη για την αρχική προµήθεια τεχνικού εξοπλισµού και λογισµικού που απαιτείται για την εφαρµογή της ηλεκτρονικής τιµολόγησης, αποσβένεται για σκοπούς του παρόντος Κώδικα πλήρως στο έτος πραγµατοποίησής της, προσαυξηµένη κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

γ) Η δαπάνη για την παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιµολογίων για το πρώτο έτος έκδοσης των παραστατικών πώλησης µέσω ηλεκτρονικής τιµολόγησης που αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε το άρθρο 22 του παρόντος Κώδικα, προσαυξάνεται κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

δ) Η προθεσµία του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4174/2013 σχετικά µε τα αιτήµατα επιστροφής φόρου, τα οποία αφορούν το φορολογικό έτος ή τα φορολογικά έτη, για τα οποία οι εκδότες επιλέγουν και εφαρµόζουν αποκλειστικά την ηλεκτρονική τιµολόγηση, ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) ηµέρες. Η προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου ισχύει και για τον υπολογισµό καταβολής τόκου στον φορολογούµενο, ο οποίος έχει αχρεωστήτως καταβάλλει φόρο, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 4174/2013.

3. Οντότητες που επιλέγουν την ηλεκτρονική τιµολόγηση µέσω Παρόχου ως τρόπο έκδοσης, διαβίβασης και αρχειοθέτησης των παραστατικών πωλήσεών τους, δεν απαιτείται να προβούν σε ξεχωριστή δήλωση ως προς τη λήψη, καθώς θεωρείται ότι έχουν επιλέξει ταυτόχρονα τη χρήση της ηλεκτρονικής τιµολόγησης µέσω Παρόχου, ως αποδεκτό τρόπο λήψης των παραστατικών πώλησης.

Για τις οντότητες-λήπτριες των αγαθών ή των υπηρεσιών, οι οποίες επιλέγουν και δηλώνουν στη Φορολογική Διοίκηση τη χρήση ηλεκτρονικής τιµολόγησης µέσω οποιουδήποτε Παρόχου µόνο κατά το µέρος που αποδέχονται τα σχετικά παραστατικά, η προθεσµία εντός της οποίας η Φορολογική Διοίκηση µπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιµώµενου ή διορθωτικού προσδιορισµού φόρου για το έτος ή τα έτη που επιλέγουν και εφαρµόζουν αποκλειστικά την ηλεκτρονική τιµολόγηση, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4174/2013 περιορίζεται κατά ένα (1) έτος και ακολούθως βάσει αυτής υπολογίζονται οι προθεσµίες των παρ. 2 και 3 του ίδιου ως άνω άρθρου.

4. Τα κίνητρα των παρ. 2 και 3 παρέχονται στις οντότητες που θα επιλέξουν την ηλεκτρονική τιµολόγηση µέσω Παρόχου για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουάριου 2020 και µετά και χορηγούνται από το πρώτο έτος, στο οποίο εφαρµόζεται η ηλεκτρονική τιµολόγηση, µέχρι και το φορολογικό έτος 2022.

5. Η επιλογή της αποκλειστικής χρήσης της ηλεκτρονικής τιµολόγησης µέσω Παρόχου από τους εκδότες και της αποδοχής της τιµολόγησης ηλεκτρονικά µέσω οποιουδήποτε Παρόχου από τους λήπτες γίνεται µε δήλωση της οντότητας µε ηλεκτρονικό τρόπο στη Φορολογική Διοίκηση και ισχύει για τα παραστατικά πωλήσεων που εκδίδονται ή λαµβάνονται, κατά περίπτωση, εντός του φορολογικού έτους ή των φορολογικών ετών, που αφορά η δήλωση.

6. Τα κίνητρα των παρ. 2 και 3 παρέχονται για κάθε φορολογικό έτος, καθώς και, εξαιρουµένων των περ. β΄ και γ΄ της παρ. 2, για τα επόµενα φορολογικά έτη, εφόσον οι σχετικές επιλογές δηλωθούν µέχρι το τέλος του προηγούµενου φορολογικού έτους από αυτό ή αυτά τα φορολογικά έτη που περιλαµβάνονται στη δήλωση. Ειδικά για τις οντότητες που δηλώνουν για πρώτη φορά έναρξη εργασιών, εφόσον η δήλωση υποβληθεί κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης έναρξης εργασιών, τα κίνητρα των παρ. 2 και 3 του παρόντος παρέχονται από το πρώτο φορολογικό έτος λειτουργίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι η οντότητα δεν ανακαλεί τη δήλωση επιλογής τιµολόγησης εντός του εποµένου φορολογικού έτους.

7. Κατ’ εξαίρεση, τα κίνητρα των παρ. 2 και 3 του παρόντος παρέχονται στις οντότητες για το φορολογικό έτος 2020, εφόσον σωρευτικά:

α) η σχετική επιλογή δηλωθεί εντός δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος της υποχρέωσης διαβίβασης των παραστατικών στην ψηφιακή πλατφόρµα myDATA της Φορολογικής Διοίκησης,

β) η ηλεκτρονική τιµολόγηση εφαρµόζεται ως αποκλειστικός τρόπος έκδοσης και λήψης των παραστατικών πωλήσεων ή ως αποδεκτός τρόπος λήψης, για ολόκληρο το διάστηµα από την ηµεροµηνία υποβολής δήλωσης µε βάση την περ. α΄ και έως τη συµπλήρωση του φορολογικού έτους για την οντότητα, η οποία προβαίνει στη σχετική δήλωση µε βάση την περ. α΄,

γ) τα δεδοµένα των παραστατικών που έχουν εκδοθεί ή ληφθεί µε διαφορετικό τρόπο ως την ηµεροµηνία της περ. α΄ διαβιβάζονται στη Φορολογική Διοίκηση εντός των προθεσµιών που ορίζονται στην κείµενη νοµοθεσία και σύµφωνα µε τα οριζόµενα σε αυτή και

δ) η οντότητα δεν ανακαλέσει τη δήλωση επιλογής τιµολόγησης εντός του εποµένου φορολογικού έτους.

8. Σε περίπτωση ανάκλησης της δήλωσης, τα ευεργετήµατα των παρ. 2 και 3 αίρονται, αρχής γενοµένης από το φορολογικό έτος υποβολής της δήλωσης ανάκλησης και εφεξής.

9. Τα ευεργετήµατα της περ. α΄ της παρ. 2 δεν χορηγούνται ή αίρονται, εφόσον διαπιστώνεται, κατόπιν οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισµού φόρου, ότι η οντότητα κατά το έτος χορήγησης του ευεργετήµατος ή οποτεδήποτε κατά τα προηγούµενα πέντε (5) έτη πριν από αυτό, έχει διαπράξει παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013, η οποία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 3 του ίδιου άρθρου, ή εφόσον η οντότητα έχει υποπέσει σε οποιαδήποτε παράβαση που περιγράφεται στην παρ. 5 του ίδιου άρθρου του ν. 4174/2013, εφόσον, στην περίπτωση αυτή, η αξία των στοιχείων που συνιστούν την παράβαση υπερβαίνει συνολικά το όριο των εβδοµήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ.

10. Για την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας, οι Πάροχοι τηρούν τα αναγκαία αρχεία για τα στοιχεία που εκδίδουν και διαβιβάζουν στη Φορολογική Διοίκηση κάθε αναγκαία πληροφορία για τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων για τη χορήγηση των κινήτρων της παρούσης, κατά περίπτωση, τόσο από τους εκδότες των ηλεκτρονικών παραστατικών πωλήσεων όσο και από τους λήπτες αυτών.

11. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων καθορίζονται η διαδικασία και ο τρόπος υποβολής των δηλώσεων της αποκλειστικής χρήσης της ηλεκτρονικής τιµολόγησης µέσω Παρόχου και της αποδοχής της ηλεκτρονικής τιµολόγησης µέσω Παρόχου, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα συµπεριλαµβανοµένης της παρακολούθησης εφαρµογής των εν λόγω υποχρεώσεων για την εφαρµογή του παρόντος. Με όµοια απόφαση µπορεί να τροποποιείται το χρονικό διάστηµα της περ. α΄ της παρ. 7.».

 

Όσον αφορά το παραπάνω άρθρο στην αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου αναφέρεται:

«Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιδιώκεται, στο πλαίσιο των δράσεων για την προώθηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, η παροχή σειράς κινήτρων στις οντότητες που επιλέγουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω της χρήσης των υπηρεσιών παρόχων ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων, ως αποκλειστικού τρόπου έκδοσης των παραστατικών πωλήσεών τους, αλλά και στις οντότητες-λήπτριες των αγαθών ή των υπηρεσιών που αποδέχονται τη δυνατότητα ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω οποιουδήποτε Παρόχου για τα φορολογικά έτη μέχρι και το έτος 2022.

Ειδικότερα, τόσο για τις οντότητες-εκδότες όσο και για τις οντότητες-λήπτριες, μειώνεται ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης να εκδώσει πράξη προσδιορισμού φόρου για τα έτη που επιλέγεται κατόπιν δήλωσης και εφαρμόζεται αποκλειστικά η ηλεκτρονική τιμολόγηση ή γίνεται αποδεκτή η τιμολόγηση ηλεκτρονικά μέσω Παρόχου, κατά περίπτωση (από πέντε σε τρία για τον εκδότη και σε τέσσερα για τον λήπτη).

Επιπλέον, για τις οντότητες-εκδότες:

α) μειώνεται ο χρόνος, εντός του οποίου η φορολογική διοίκηση εξετάζει τα αιτήματα επιστροφής από ενενήντα σε σαράντα πέντε ημέρες,

β) παρέχεται αυξημένη απόσβεση της αρχικής δαπάνης για τεχνικό εξοπλισμό και λογισμικό, που απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, ως αντιστάθμισμα του κόστους χρήσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, και

γ) παρέχεται υπερέκπτωση κατά ποσοστό 100% της αξίας των δαπανών για τη λήψη υπηρεσιών Παρόχου που η οντότητα εκπίπτει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Περαιτέρω, προβλέπεται η μη χορήγηση ή και η άρση αυτών, εφόσον σε βάρος των οντοτήτων που τυγχάνουν των ευεργετημάτων, διαπιστώνονται παραβάσεις, οι οποίες συνιστούν εγκλήματα φοροδιαφυγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4174/2013 (ΑΊ70) με τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτές. Η επιλογή δηλώνεται στη Φορολογική Διοίκηση από το προηγούμενο έτος για το επόμενο ή επόμενα έτη, στα οποία αφορά καιισχύει μέχρι την ανάκληση της σχετικής δήλωσης. Τέλος, ειδική πρόνοια λαμβάνεται για την παροχή των εν λόγω ευεργετημάτων για το φορολογικό έτος 2020, σε συνδυασμό και με την έναρξη ισχύος της υποχρέωσης διαβίβασης των παραστατικών στην ψηφιακή πλατφόρμα «myDATA» της ΑΑΔΕ.

https://www.e-forologia.gr/cms/uploads/0_1699.pdf 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή