ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ): Διευκρινίσεις σχετικά με την λειτουργία του
10/10/2018
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

πατήστε για μεγέθυνση

Με την εγκύκλιο 68535/2397/10.10.2018 του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δεδομένης πλέον της καθολικής εφαρμογής του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ), προκειμένου να διευκολυνθεί η ομαλή λειτουργία του είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί η τήρηση της ακόλουθης διαδικασίας, για όλες τις Μελέτες, που υποβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του ν. 4014/2011, δίνονται οι παρακάτω διευκρινίσεις:

1. Ο Φορέας του έργου υποβάλλει τη Μελέτη στο ΗΠΜ και το έργο αποκτά (αυτόματα) Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ), η οποία συνοδεύει το έργο/δραστηριότητα καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του (έναρξη κατασκευής, λειτουργία, ανανέωση, τροποποίηση, παύση λειτουργίας κ.λπ.).
Η Μελέτη που υποβάλλεται, πρέπει υποχρεωτικά να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη τόσο από το Φορέα του Έργου/Δραστηριότητας, όσο και από το Μελετητή.


2. Ο Φορέας του έργου υποβάλει αίτηση με την ΠΕΤ του έργου/δραστηριότητας στο πρωτόκολλο της Αρμόδιας Περιβαλλοντικής Αρχής, με συνημμένο το έντυπο αντίγραφο της Μελέτης, προκειμένου αυτή να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

3. Όλα τα έγγραφα της Αρμόδιας Περιβαλλοντικής Αρχής, λαμβάνουν πρωτόκολλο από την Υπηρεσία και καταχωρούνται στο ΗΠΜ. 

4. Οι Γνωμοδοτούντες Φορείς και Υπηρεσίες, καταχωρούν τις διεκπεραιωμένες γνωμοδοτήσεις τους στο ΗΠΜ.

Ειδικά, κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου λειτουργίας του ΗΠΜ δύναται, κατά την κρίση της Αρμόδιας Περιβαλλοντικής Αρχής, να ακολουθείται η ακόλουθη ροή διαδικασιών:

1. Ο Φορέας του έργου υποβάλλει αίτημα συνοδευόμενο από έντυπο αντίγραφο Μελέτης, στο πρωτόκολλο της Αρμόδιας Περιβαλλοντικής Αρχής, σύμφωνα με τη μέχρι σήμερα ακολουθούμενη διαδικασία και αμελλητί ενημερώνεται για την υποχρέωσή του, να αναρτήσει τη Μελέτη στο ΗΠΜ.
Η ενημέρωση είναι δυνατό να γίνεται είτε από τους διοικητικούς υπαλλήλους είτε από το χειριστή της υπόθεσης.
Η Μελέτη που υποβάλλεται, πρέπει υποχρεωτικά να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη τόσο από το Φορέα του Έργου/Δραστηριότητας, όσο και από το Μελετ

2. Ο Αρμόδιος Χειριστής της υπόθεσης, ο οποίος θα χρεωθεί το αίτημα, αναζητά την Περιβαλλοντική Ταυτότητα του Έργου (ΠΕΤ) στο ΗΠΜ, την οποία και συμπληρώνει στην αίτηση του Φορέα του Έργου. Στη συνέχεια, ψηφιοποιεί την αίτηση και την αναρτά στο ΗΠΜ.

3. Όλα τα έγγραφα της Αρμόδιας Περιβαλλοντικής Αρχής, λαμβάνουν πρωτόκολλο από την Υπηρεσία και καταχωρούνται στο ΗΠΜ.

4. Οι Γνωμοδοτούντες Φορείς και Υπηρεσίες, καταχωρούν τις διεκπεραιωμένες γνωμοδοτήσεις τους στο ΗΠΜ.

Σημειώνεται ότι, Μελέτες οι οποίες έχουν υποβληθεί στην Αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου πληρότητας, κατόπιν συνεννόησης με τους Φορείς των έργων, δύναται να αναρτηθούν στο ΗΠΜ, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Δεδομένου ότι η διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης γίνεται πλέον αποκλειστικά μέσω του ΗΠΜ, παρακαλούμε για την άμεση εφαρμογή των ανωτέρω, με την επισήμανση ότι αιτήματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων/δραστηριοτήτων, τα οποία δε διαθέτουν Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ), δεν είναι δυνατόν να αξιολογηθούν.

Για τυχόν διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Υποστήριξης (Help Desk), ηλεκτρονικά στη διεύθυνση help.eprm@ypeka.gr και τηλεφωνικά στα 210 6417806 και 210 6417714.

 Πηγή: Taxheaven

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή