ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Πότε ξεκινά–πότε λήγει το δικαίωμα στη σύνταξη για τους επαγγελματίες
08/01/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

πατήστε για μεγέθυνση

Δεν απαιτείται η διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας για όποιον αυτοαπασχολούμενο θέλει να καταθέσει αίτηση για να λάβει σύνταξη.

Αυτό ξεκαθαρίζει εγκύκλιος την οποία εξέδωσε ο ΕΦΚΑ.

Επίσης ο ΕΦΚΑ διασαφηνίζει πως η σύνταξη γήρατος καταβάλλεται από τον επόμενο μήνα μετά από εκείνο κατά τον οποίο καταθέτει ένας ασφαλισμένος το σχετικό αίτημα. Με τον όρο, όμως, ότι τα δικαιολογητικά τα οποία κατέθεσε είναι πλήρη.

Σε κάθε περίπτωση, έχει έως 6 μήνες για να υποβάλλει όλα τα εκκρεμή δικαιολογητικά του. Διαφορετικά, θα ακυρώνεται η αίτηση του.

Το δικαίωμα στη σύνταξη λήγει  στο τέλος του μήνα κατά τον οποίο επέρχεται ο θάνατος του δικαιούχου.

Πιο αναλυτικά, η εν λόγω εγκύκλιος προβλέπει για την έναρξη και τη λήξη του δικαιώματος στη σύνταξη (σ.σ. γήρατος και θανάτου/χηρείας) τα ακόλουθα :

Α) Πότε ξεκινά το δικαίωμα στη σύνταξη


1. Σύνταξη λόγω γήρατος

 Η σύνταξη λόγω γήρατος, εφόσον κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης για την αιτία αυτή υπάρχει δικαίωμα, με την έννοια ότι πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, αρχίζει να καταβάλλεται από την πρώτη ημέρα του επόμενου της κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα.

Εάν, όμως, κατά την ημερομηνία κατάθεσης αυτής της αίτησης δεν συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, η έναρξη του δικαιώματος με τα συνεπαγόμενα οικονομικά αποτελέσματα μεταφέρονται στην πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται εκείνου κατά τον οποίο πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών

- Μετά την κατάθεση της αίτησης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, καθορίζεται συγκεκριμένη προθεσμία προκειμένου ο ασφαλισμένος να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Συγκεκριμένα, όλα τα κατά περίπτωση αναγκαία δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν υποβληθεί μέχρι την τελευταία (ημερολογιακή) ημέρα του 6ου μήνα που έπεται του μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, επί ποινή απόρριψης της αίτησης αυτής στην περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία με υπαιτιότητα του ασφαλισμένου.

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία αυτή ισχύει μόνο για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος.

*   Σύνταξη λόγω θανάτου ή αφάνειας 

Το δικαίωμα σε σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου αρχίζει από την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της ημερομηνίας θανάτου.

Όμως, εάν η αίτηση συνταξιοδότησης για την αιτία αυτή κατατεθεί πολύ μεταγενέστερα, η έναρξη συνταξιοδότησης δεν μπορεί να ανατρέξει σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ένα έτος πριν από το τέλος του μήνα στον οποίο υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης, σε καμία δε περίπτωση πριν από την πρώτη μέρα του μήνα που έπεται της ημερομηνίας θανάτου.

Β) Λήξη δικαιώματος συνταξιοδότησης 

Το δικαίωμα στη σύνταξη λόγω γήρατος και λόγω θανάτου λήγει στο τέλος του μήνα κατά τον οποίο επέρχεται ο θάνατος του δικαιούχου.

Ειδικά για το δικαίωμα στη σύνταξη που χορηγείται λόγω θανάτου επιπλέον ορίζεται ότι λήγει στο τέλος του μήνα κατά τον οποίο υφίσταται ένας από τους ακόλουθους λόγους:
• ο δικαιούχος τελεί γάμο ή συνάπτει σύμφωνο συμβίωσης,
• παύει η ανικανότητα προς εργασία, σύμφωνα με νεότερη οριστική κρίση υγειονομικής επιτροπής. Δηλαδή, το δικαίωμα λήγει όταν υγειονομική επιτροπή γνωματεύει ότι παύει η ανικανότητα για την άσκηση κάθε βιοποριστικής εργασίας:

- επιζώντος συζύγου/έτερου μέρους συμφώνου συμβίωσης/διαζευγμένου, ο οποίος δικαιούτο σύνταξη λόγω θανάτου για το χρονικό διάστημα που υπήρχε αυτή η ανικανότητα σε ποσοστό τουλάχιστον 67%.
-άγαμων τέκνων που είχαν κριθεί ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία κατά το χρόνο θανάτου και πριν από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.

 


 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή