ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Φορολογικές και λοιπές διατάξεις που τροποποιούνται από σ/ν που κατατέθηκε από το Υπ.Οικονομίας και Ανάπτυξης
13/03/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

πατήστε για μεγέθυνση

Με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (EE) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEIL 157 της 15.06.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», μεταξύ άλλων προβλέπονται τα εξής:

1. Με το τρίτο μέρος του σ/ν τροποποιούνται και συμπληρώνονται διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 σχετικά με τις ιδιωτικές επενδύσεις. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

Εξαιρούνται από τις ενισχύσεις του ανωτέρω νόμου ως μη δικαιούχοι, οι επιχειρήσεις που κατά τα δύο (2) έτη πριν από την υποβολή της αίτησης για ενίσχυση έχουν προβεί σε μετεγκατάσταση της επιχείρησης στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση και για την οποία ζητείται ή ενίσχυση, ή δεν δεσμεύονται ότι δεν θα το πράξουν μέσα σε περίοδο δύο (2) ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία ζητείται η ενίσχυση.

Αποσαφηνίζονται περαιτέρω οι υφιστάμενες ρυθμίσεις με τις οποίες τίθενται ανώτατα όρια παρεχόμενων ενισχύσεων για κάθε επενδυτικό σχέδιο (5.000.000 ευρώ), για μεμονωμένη επιχείρηση (10.000.000 ευρώ), για το σύνολο των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων (20.000.000 ευρώ). Οι περιορισμοί αυτοί ισχύουν για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του προς ψήφιση σχεδίου νόμου και για χρονική περίοδο τριών (3) ετών από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής. Το υπερβάλλον ποσό ενίσχυσης περικόπτεται αναλογικά κατά είδος ενίσχυσης και ομάδα δαπανών.

Επανακαθορίζονται οι περιορισμοί ενίσχυσης που δικαιούται ο ενδιαφερόμενος ήτοι: α) η ενίσχυση να μην υπερβαίνει, κατ' έτος, το 1/3 του συνολικού εγκεκριμένου ποσού της φορολογικής απαλλαγής από είκοσι τοις εκατό (20%) που ισχύει σήμερα, με εξαίρεση την περίπτωση της μη πλήρους αξιοποίησής του κατά τα προηγούμενα φορολογικά έτη λόγω έλλειψης επαρκών κερδών και β) η ενίσχυση να μην υπερβαίνει το 1/3 του συνολικού εγκεκριμένου ποσού της φορολογικής απαλλαγής από πενήντα τοις εκατό (50%) που ισχύει σήμερα, μέχρι το φορολογικό έτος της έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

Δεν απαιτείται εφεξής η δημοσίευση των αποφάσεων συγκρότησης των συλλογικών οργάνων του επενδυτικού νόμου 4399/2016 με ισχύ από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού (22-6-2016). Η διάταξη αυτή αφορά και τις αποφάσεις συγκρότησης των συλλογικών οργάνων που έχουν εκδοθεί η εκδίδονται στο πλαίσιο εφαρμογής προγενέστερων επενδυτικών νόμων (Ν.3908/2011 και Ν.3299/2004).

Καθορίζονται εκ νέου οι προϋποθέσεις υπαγωγής των αναφερόμενων επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς των επενδύσεων μείζονος μεγέθους, εφόσον σωρευτικά συντρέχουν τα εξής:

  • το συνολικό επιλέξιμο κόστος της επένδυσης να υπερβαίνει τα δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) ευρώ, από είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ που ισχύει σήμερα,
  • το επενδυτικό σχέδιο να δημιουργεί μία (1) τουλάχιστον θέση εργασίας (από δύο (2) που ισχύει σήμερα) ανά ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ επιλέξιμου κόστους επένδυσης.

Αυξάνεται το ανώτατο όριο της εγκρινόμενης ενίσχυσης, που παρέχεται εναλλακτικά στον φορέα της επένδυσης με τη μορφή φορολογικής απαλλαγής, στο ποσό των επτά εκατομμυρίων (7.000.000) ευρώ, από πέντε εκατομμύρια (5.000.000) που ισχύει, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

2. Με το άρθρο 46 τροποποιούνται - συμπληρώνονται διατάξεις του Ν.4497/2017 σχετικά με τις υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες και τη λειτουργία των επιμελητηρίων, στα εξής κατά βάση σημεία:

  • απαλλάσσονται της υποχρέωσης προσκόμισης βεβαίωσης έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS καθώς και βεβαίωσης μηχανής ταμειακής από το TAXIS, οι αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ και δραστηριοποιούνται στο στάσιμο ή πλανόδιο εμπόριο,
  • παρέχεται η δυνατότητα παραχώρησης, υπό την οριζόμενη προϋπόθεση, της θέσης που κατείχε ο παραγωγός σε ένα από τα τέκνα ή τη σύζυγό του σε περίπτωση παύσης της δραστηριότητάς του στις λαϊκές αγορές λόγω θανάτου ή παραίτησης ή αναπηρίας 67% τουλάχιστον (σήμερα η υφίσταται αποκλειστικά και μόνο λόγω συνταξιοδότησης του παραγωγού)
  • καταλαμβάνει εφεξής, το σύνολο των πωλητών που δραστηριοποιούνται στο υπαίθριο εμπόριο η μείωση των τελών λόγω ένταξης Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ),
  • απαλλάσσονται από το ημερήσιο τέλος οι παραγωγοί οι οποίοι δεν προσέρχονται στις λαϊκές αγορές, λόγω εξάντλησης των αποθεμάτων των προϊόντων τους που οφείλεται στην πώληση αυτών,
  • εξαιρούνται τα επιμελητήρια που μετέχουν σε Εταιρείες Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ), από τους περιορισμούς των διατάξεων του άρθρου 14 του Ν.2042/1992 σχετικά με την αξιοποίηση μέρους του αποθεματικού τους.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή