ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΕΦΚΑ: Τέλος στο ηλεκτρονικό ''πάγωμα'' των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων λόγω χρεών
11/04/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

πατήστε για μεγέθυνση

Κατάργηση του μέτρου της αναστολής της δυνατότητας υποβολής από πλευράς των επιχειρήσεων Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) στον ΕΦΚΑ μέσω διαδικτύου,  λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα ταμεία προβλέπει διάταξη την οποία πέρασε η κυβέρνηση.

 

Αυτό ξεκαθαρίζει εφαρμοστική εγκύκλιος την οποία εξέδωσε ο ΕΦΚΑ, διευκρινίζοντας πως οι σχετικές νέες διατάξεις εφαρμόζονται μόνο στις περιπτώσεις των εργοδοτών, των οποίων έχει ανασταλεί η δυνατότητα υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μέσω διαδικτύου, καθώς δεν κατέβαλαν τις  αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους δεν είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.

Για την εφαρμογή του εν λόγω μέτρου (σ.σ.: του ηλεκτρονικού "παγώματος" των ΑΠΔ λόγω ασφαλιστικών χρεών), η υποβολή των Α.Π.Δ. θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από το Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης ή νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, με μαγνητικό ή ψηφιακό μέσο (δισκέτα ή CD), στην κατά τόπο αρμόδια Τοπική Υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α., στην ασφαλιστική περιοχή της οποίας, υπάγεται η έδρα της επιχείρησης.

Προς απόδειξη της προσκόμισης των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων, θα αποδίδεται στα παραπάνω πρόσωπα, αριθμός πρωτοκόλλου με ημερομηνία παραλαβής.

Προκειμένου να υπάρχει ενιαία διαχείριση από τις Τοπικές Υπηρεσίες Ε.Φ.Κ.Α., ως προς τη διαδικασία παραλαβής και καταχώρησης, οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Τοπικής Υπηρεσίας του Ε.Φ.Κ.Α. θα πρέπει να αντλούν από το Πληροφοριακό Σύστημα "Εργάνη" τα παρακάτω στοιχεία απασχόλησης:

• Έντυπο Ε3-  Αναγγελίες Πρόσληψης
• Έντυπο Ε4 - Πίνακες Προσωπικού Ετήσιου ή Συμπληρωματικού Ετήσιου Συμπληρωματικού Ωραρίου ή Τροποποιητικού Αποδοχών.
• Έντυπο Ε9  Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης ή και εκ Περιτροπής Εργασίας.
• Έντυπο Ε7- Βεβαίωση Δήλωση Εργοδότη για συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ή Έργου.
• Έντυπο Ε5 – Οικειοθελείς Αποχωρήσεις Μισθωτών.
• Έντυπο Ε6 – Καταγγελίες Εργασιακών Συμβάσεων

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση, που δεν είναι εφικτή η άντληση τους από το Πληροφοριακό Σύστημα "Εργάνη", θα αναζητούνται εγγράφως από τον εργοδότη. Επιπλέον, θα πρέπει να προσκομίζεται η οριστική δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.), των ετών για τα οποία υποβάλλονται Α.Π.Δ. και να ελέγχεται μέσω της Διασύνδεσης:

*Αν το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης είναι ενεργό κατά το χρόνο υποβολής των Α.Π.Δ.,
*Αν έχει δηλωθεί παύση εργασιών της επιχείρησης και πότε.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταχώρηση των Α.Π.Δ., είναι η διαπίστωση του πραγματικού της απασχόλησης μέσω Επιτοπίου Ελέγχου, εφόσον απαιτείται και ο έλεγχος των προσκομισθέντων στοιχείων απασχόλησης, έτσι ώστε να αποφευχθούν οι περιπτώσεις της εικονικής ασφάλισης ή κενών διαστημάτων.

Τονίζεται, στην ίδια εγκύκλιο, ότι  οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Τοπικών Υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α., θα πρέπει να εξετάζουν την υποβολή όλων των απαιτητών Α.Π.Δ., υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης απασχόλησης κατά το διάστημα αυτό.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί μη υποβολή, ενδιάμεσων περιόδων, των υποβληθεισών  Α.Π.Δ., εφόσον απορρέει η υποχρέωση αυτή λόγω απασχόλησης, να προβαίνουν:

• Στην αναζήτησή τους από τον εργοδότη, κατόπιν προσκλήσεως με αποδεικτικό παραλαβής,
• Εφόσον ο εργοδότης δεν ανταποκριθεί, θα πρέπει να διενεργηθεί έκτακτος ουσιαστικός έλεγχος, για την αυτεπάγγελτη ασφαλιστική τακτοποίηση των εργαζομένων.

Επιβολή κυρώσεων
* Η καταχώρηση των Α.Π.Δ. θα πραγματοποιείται χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (οίκοθεν ακύρωση των Π.Ε.Π.Ε.Ε. για εκπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ.), για τις μισθολογικές περιόδους πριν την έναρξη ισχύος των κοινοποιούμενων διατάξεων, δηλαδή  για τις Α.Π.Δ. μισθολογικών περιόδων έως τον 2ο/2019, εφόσον υποβληθούν (πρωτοκολληθούν) έως τις 10/05/2019.

* Για τις Α.Π.Δ. που θα υποβάλλονται μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας, θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Μετά την καταχώρηση των Α.Π.Δ., σύμφωνα με τα παραπάνω,  για την ενεργοποίηση της δυνατότητας υποβολής τους μέσω διαδικτύου, θα αποστέλλεται

Έγγραφο προς τη Διεύθυνση Εισφορών Μισθωτών – Τμήμα Διαχείρισης Εσόδων και Είσπραξης Εισφορών Μισθωτών του Ε.Φ.Κ.Α., μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax 210-5236558), ως το συνημμένο υπόδειγμα.

Μέχρι την ενεργοποίηση, η υποβολή των Α.Π.Δ. θα εξακολουθεί να πραγματοποιείται με μαγνητικό ή ψηφιακό μέσο (δισκέτα ή CD), έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου της απασχόλησης, μήνα. Εφόσον οι Α.Π.Δ. υποβληθούν εκπρόθεσμα, θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Οι οδηγίες των Γενικών Εγγράφων της Διοίκησης του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., περί της Αναστολής της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. εξακολουθούν να ισχύουν μόνο στις περιπτώσεις:
* Μη πραγματικής απασχόλησης (εικονική ασφάλιση).
* Μακρόχρονης διακοπής απασχόλησης.

Στην περίπτωση που οι Α.Π.Δ. δεν υποβληθούν από το Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης αλλά από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (π.χ. λογιστή), η εξουσιοδότηση θα πρέπει να ελέγχεται ως προς:

-το λόγο για τον οποίο προσκομίζεται,
-την ημερομηνία θεώρησης του γνήσιου της υπογραφής,
-τα πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ.) καθώς και την ιδιότητα ή τη σχέση του εξουσιοδοτούμενου με την επιχείρηση.

Σε ό,τι αφορά στη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου για την διαπίστωση του πραγματικού της απασχόλησης, τη διαχείριση των υποβληθεισών Καταγγελιών από τους εργαζόμενους σε βάρος των επιχειρήσεων των οποίων έχει ανασταλεί η δυνατότητα υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, που εκκρεμούν καθώς και των ήδη διεκπεραιωμένων Καταγγελιών, θα δοθούν σχετικές οδηγίες, από την Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Ε.Φ.Κ.Α.

capital.gr

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή