ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

H Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων Γεωργικών Οργανώσεων Ελλάδας (Ο.Σ.Ε.Γ.Ο.), υλοποιεί το έργο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στις αγροτικές οργανώσεις της χώρας» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020.
28/02/2020
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

πατήστε για μεγέθυνση

H Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων Γεωργικών Οργανώσεων Ελλάδας (Ο.Σ.Ε.Γ.Ο.), υλοποιεί το έργο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στις αγροτικές οργανώσεις της χώρας» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το έργο υλοποιείται και στις 13 περιφέρειες της χώρας και περιλαμβάνει την υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης και την Πιστοποίηση των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων των συμμετεχόντων ωφελούμενων.

 

Ωφελούμενοι της Πράξης

είναι 1.250 εργαζόμενοι (με σχέση εξαρτημένης εργασίας) σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης), ή εποχικά εργαζόμενοι.

Μεταξύ των ωφελούμενων δεν περιλαμβάνονται αυτοαπασχολούμενοι ή άνεργοι με μοναδική εξαίρεση τις περιπτώσεις των εποχικά εργαζόμενων που ενδέχεται όταν ξεκινήσει η συμμετοχή τους να βρίσκονται σε περίοδο ανεργίας.

 

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα:

 

Πρόγραμμα θεωρητικής εκπαίδευσης διάρκειας 80 ωρών (e-learning και δια ζώσης ) στα παρακάτω αντικείμενα:

 

1. Προώθηση Εξαγωγών Και Εξαγωγικό Μάρκετινγκ Αγροδιατροφικών Προϊόντων

2. Συμμόρφωση με πρότυπα συστήματα τυποποίησης Αγροδιατροφικών Προϊόντων

Εκπαιδευτικό επίδομα 5 € ανά ώρα κατάρτισης

Πιστοποίηση

στη βάση του διεθνούς αναγνωρισμένου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024, σε αντιστοιχία με τα Εκπαιδευτικά προγράμματα που θα παρακολουθήσουν:

 

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής:

 

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης των Αιτήσεων της Ο.Σ.Ε.Γ.Ο. στην ιστοσελίδα της ΟΣΕΓΟ:

http://katartisi.osego.gr

μέχρι και τη Δευτέρα 16/03/2020.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν εκτός από την ηλεκτρονική αίτησης συμμετοχής θα πρέπει να υποβάλλουν και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα αναφερόμενα στην ηλεκτρονική αίτηση. Καταληκτική προθεσμία παραλαβής των απαιτούμενων δικαιολογητικών (πέρα από την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης), ορίζεται η 23/03/2020 και ώρα 15:30.

Για να δείτε την Αναλυτική Πρόσκληση πατήστε

ΕΔΩ

 

Για να δείτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πατήστε

ΕΔΩ

Για να κατεβάσετε τις υπεύθυνες δηλώσεις πατήστε

ΕΔΩ

Για περισσότερες πληροφορίες, για την υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά πατήστε

ΕΔΩ

Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.

 

Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή.

 

Με εκτίμηση,

Για την

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ,

Ο Πρόεδρος,

ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση: ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 24

Ταχ. Κώδικας: 10682

Τηλέφωνο : 2105229232

E-mail :

osego@otenet.gr

Συνοπτική περιγραφή της πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στις αγροτικές οργανώσεις της χώρας»

Κωδικός MIS: 5002997 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Η Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στις αγροτικές οργανώσεις της χώρας»

(κωδικός MIS: 5002997) με Δικαιούχο Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων Γεωργικών Οργανώσεων Ελλάδας (Ο.Σ.Ε.Γ.Ο.) υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και στοχεύει στην αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα.

Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η υλοποίηση Δράσεων Κατάρτισης και Πιστοποίησης σε 1.250 ωφελούμενους(εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα), οι οποίοι θα προέρχονται από το σύνολο των Περιφερειών της χώρας (13 Περιφέρειες).

 

Ø Δράσεις Κατάρτισης

 

Τα προγράμματα κατάρτισης που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια της Πράξης αφορούν στα κάτωθι θεματικά αντικείμενα:

· Προώθηση Εξαγωγών Και Εξαγωγικό Μάρκετινγκ Αγροδιατροφικών Προϊόντων

· Συμμόρφωση με πρότυπα συστήματα τυποποίησης Αγροδιατροφικών Προϊόντων

Τα παραπάνω προγράμματα θα είναι θεωρητικής εκπαίδευσης (e-learning και δια ζώσης),θα έχουν διάρκεια 80 ωρών και θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη χώρα.

Ø Δράσεις Πιστοποίησης

Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν υποχρεωτικά σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων/ δεξιοτήτων που απέκτησαν. Η πιστοποίηση θα διενεργηθεί στη βάση του διεθνούς αναγνωρισμένου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024 σε αντιστοιχία με τα Εκπαιδευτικά προγράμματα που θα παρακολουθήσουν.

Στους επιτυχόντες στη διαδικασία πιστοποίησης θα χορηγηθεί διαπιστευμένο πιστοποιητικό συμμόρφωσης προσόντων, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 17024.

Η κατανομή των ωφελούμενων του σχεδίου δράσης, ακολουθεί την κλείδα της Πράξης και για τους 3 τύπους περιφερειών, ενώ η κατανομή εντός του κάθε τύπου Περιφέρειας, έγινε με κριτήριο την περιφερειακή κατανομή της απασχόλησης αναφορικά με τις ομάδες στόχου των δυνάμει ωφελούμενων.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

% (επί του συνόλου)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

110

8,8

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

220

17,6

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

124

9,92

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

140

11,2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

160

12,8

Υποσύνολο

754

60,32

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

% (επί του συνόλου)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

20

1,6

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

24

1,92

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

75

6

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

25

2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

72

5,76

Υποσύνολο

216

17,28

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

% (επί του συνόλου)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

125

10

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

% (επί του συνόλου)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

55

4,4

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

% (επί του συνόλου)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

100

8

Σύνολο

1250

 

 

Εκπαιδευτικό Επίδομα

: Οι ωφελούμενοι εργαζόμενοι εφόσον ολοκληρώσουν την παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης και συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης, λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους πέντε ευρώ (5,00 €) μικτά ανά ώρα κατάρτισης, μείον τις νόμιμες κρατήσεις.

Συνολική Αξία Εκπαιδευτικού Επιδόματος: 80 Ώρες Κατάρτισης χ 5,00 € = 400,00 €

 

Η Πράξη χρηματοδοτείται

από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή