ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Πρόγραμμα SURE - 100 δις για όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. - Τι προβλέπει ο Κανονισμός
27/05/2020
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

πατήστε για μεγέθυνση

Δημοσιεύθηκε ο  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/672 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 2020 σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού μέσου προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE) λόγω της επιδημικής έκρηξης της COVID-19
 Το άρθρο 1 του προτεινόμενου κανονισμού του Συμβουλίου προβλέπει τη θέσπιση ευρωπαϊκού μέσου προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης λόγω της έξαρση της νόσου COVID-19 (SURE). Το μέσο αυτό θα είναι ad hoc και προσωρινό δεδομένης της νομικής του βάσης. Θα παρέχει χρηματοδοτική συνδρομή δυνάμει του άρθρου 220 του δημοσιονομικού κανονισμού για τη στήριξη των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές διαταραχές λόγω της έκτακτης περίστασης της νόσου COVID-19.

Το άρθρο 2 του προτεινόμενου κανονισμού τονίζει τον συμπληρωματικό χαρακτήρα του μέσου SURE. Το μέσο θα πρέπει να συμπληρώνει τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη μέλη σε εθνικό επίπεδο και να καλύπτει μέρος της σοβαρής και αιφνίδιας αύξησης των δημόσιων δαπανών που αντιμετωπίζουν ως αποτέλεσμα των προσπαθειών τους για την αντιμετώπιση των άμεσων αρνητικών συνεπειών της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19. Η χρήση του μέσου SURE δεν εμποδίζει την εφαρμογή άλλων σχετικών μέσων της ΕΕ που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες πτυχές σοβαρών απειλών για τη δημόσια υγεία ούτε μέσων χρηματοδοτικής στήριξης, όπως για παράδειγμα το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ (ΤΑΕΕ).

Το άρθρο 3 του προτεινόμενου κανονισμού καθορίζει τις προϋποθέσεις ενεργοποίησης του μέσου. Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητούν χρηματοδοτική συνδρομή όταν η πραγματική και ενδεχομένως η προγραμματισμένη δημόσια δαπάνη στον τομέα της απασχόλησης αυξηθεί αιφνίδια και σοβαρά λόγω των εθνικών αντιδράσεων στην έξαρση της νόσου COVID-19. Η στήριξη στο πλαίσιο του μέσου SURE θα πρέπει ιδίως να στηρίζει την αυξημένη οικονομική επιβάρυνση των κρατών μελών για τα προγράμματα μείωσης του ωραρίου και για παρόμοια μέτρα που συμβάλλουν στην προστασία των θέσεων εργασίας και, ως εκ τούτου, των μισθωτών και των αυτοαπασχολούμενων από τους κινδύνους της ανεργίας και της απώλειας εισοδήματος.

Το άρθρο 4 του προτεινόμενου κανονισμού ορίζει, πρώτον, ότι η χρηματοδοτική συνδρομή στο πλαίσιο του προτεινόμενου μέσου SURE θα λάβει τη μορφή δανείου που χορηγείται στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. Δεύτερον, προβλέπει την ανάθεση στην Επιτροπή της εξουσίας να συνάπτει δάνεια στις χρηματοπιστωτικές αγορές με σκοπό να τα χορηγεί στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

Το άρθρο 5 του προτεινόμενου κανονισμού καθορίζει το μέγιστο ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης που μπορεί να παρασχεθεί στο πλαίσιο του μέσου SURE. Αφορά ποσό έως 100 δισ. EUR.

Το άρθρο 6 του προτεινόμενου κανονισμού θεσπίζει τη διαδικασία για την ταχεία χορήγηση χρηματοδοτικής συνδρομής στα κράτη μέλη. Κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, η Επιτροπή διαβουλεύεται με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος για να εξακριβώσει την έκταση της αύξησης των δημόσιων δαπανών που συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία ή την επέκταση συστημάτων μείωσης του ωραρίου εργασίας και παρόμοιων μέτρων κυρίως για τους αυτοαπασχολουμένους. Η διαβούλευση αυτή βοηθά επίσης την Επιτροπή να αξιολογήσει δεόντως τους όρους του δανείου. Θα πρέπει να καθοριστούν στοιχεία όπως το ποσό, η μέγιστη μέση διάρκεια του δανείου, η τιμολόγηση, η περίοδος διαθεσιμότητας της στήριξης και οι τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής.

Τα άρθρα 7 έως 10 του προτεινόμενου κανονισμού περιλαμβάνουν τους διαδικαστικούς κανόνες για την εκταμίευση και την υλοποίηση της δανειακής στήριξης στο πλαίσιο του μέσου SURE. Ειδικότερα, αφορούν κανόνες σχετικά με την εκταμίευση, τις δανειοληπτικές και τις δανειοδοτικές πράξεις, τους κανόνες προληπτικής εποπτείας που εφαρμόζονται στο χαρτοφυλάκιο των δανείων στο πλαίσιο του μέσου και τη διαχείριση των δανείων.

Το άρθρο 11 του προτεινόμενου κανονισμού αφορά τον χρηματοδοτικό μηχανισμό του μέσου. Η δανειοδότηση των κρατών μελών στο πλαίσιο του μέσου θα βασίζεται σε ένα σύστημα εγγυήσεων από τα κράτη μέλη που δεσμεύονται για λογαριασμό της Ένωσης σε εθελοντική βάση. Το σύστημα αυτό θα επιτρέψει στην Ένωση να διευρύνει τον όγκο της χρηματοδοτικής συνδρομής μέσω δανείων που θα μπορούσαν να χορηγηθούν στα κράτη μέλη στο πλαίσιο του μέσου SURE. Οι εγγυήσεις που δεσμεύονται για λογαριασμό της Ένωσης θα πρέπει να είναι ανέκκλητες, άνευ όρων και εκτελεστές κατόπιν αιτήσεως και να καθορίζονται σε συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών. Οι συνεισφορές αυτές θα αποτελούν εξωτερικά έσοδα ειδικού προορισμού.

Το άρθρο 12 του προτεινόμενου κανονισμού καθορίζει κανόνα σχετικά με τη διαθεσιμότητα του μέσου. Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης στο πλαίσιο του μέσου SURE θα είναι διαθέσιμη μόνο από τη στιγμή που όλα τα κράτη μέλη έχουν δεσμεύσει τις εγγυήσεις τους για λογαριασμό της Ένωσης.

Τα άρθρα 13 και 14 του προτεινόμενου κανονισμού καθορίζουν κανόνες για τους λογιστικούς και άλλους ελέγχους και για την υποβολή εκθέσεων.

Τέλος, το άρθρο 15 του προτεινόμενου κανονισμού καθιστά σαφές ότι το μέσο δεν θα ισχύει για το Βασίλειο, δεδομένου ότι το άρθρο 143 παράγραφος 1 της Συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας 1 περιορίζει την ευθύνη του Ηνωμένου Βασιλείου για το μερίδιό του επί των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της Ένωσης στις ενδεχόμενες υποχρεώσεις που απορρέουν από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες τις οποίες ανέλαβε η Ένωση πριν από την ημερομηνία της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση. Κάθε ενδεχόμενη υποχρέωση της Ένωσης που απορρέει από χρηματοδοτική συνδρομή δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση. Συνεπώς, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα πρέπει να συμμετάσχει στη χρηματοδοτική συνδρομή δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

--------------

Άρθρο 1
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
1.   Προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο αντίκτυπος της επιδημικής έκρηξης της COVID-19 και να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικοοικονομικές συνέπειές της, ο παρών κανονισμός θεσπίζει το ευρωπαϊκό μέσο προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE) («μέσο»).
2.   Ο παρών κανονισμός καθορίζει τους όρους και τις διαδικασίες που επιτρέπουν στην Ένωση να παρέχει χρηματοδοτική συνδρομή σε κράτος μέλος που αντιμετωπίζει σοβαρή οικονομική διαταραχή, οφειλόμενη στην επιδημική έκρηξη της COVID-19, ή που απειλείται σοβαρά από την εν λόγω διαταραχή, για τη χρηματοδότηση, πρωτίστως, συστημάτων μειωμένου ωραρίου εργασίας ή παρόμοιων μέτρων που αποσκοπούν στην προστασία των μισθωτών και των αυτοαπασχολούμενων και, ως εκ τούτου, στη μείωση του ποσοστού ανεργίας και της απώλειας εισοδήματος, καθώς και για τη χρηματοδότηση, επικουρικά, ορισμένων μέτρων που αφορούν την υγεία, ιδίως στον χώρο εργασίας.
Άρθρο 2
Συμπληρωματικός χαρακτήρας του μέσου
Το μέσο συμπληρώνει τα εθνικά μέτρα που λαμβάνονται από τα πληττόμενα κράτη μέλη με την παροχή χρηματοδοτικής συνδρομής, ώστε τα εν λόγω κράτη μέλη να βοηθηθούν να αντιμετωπίσουν την αιφνίδια και σοβαρή αύξηση των πραγματικών και, ενδεχομένως, προβλεπόμενων επίσης δημόσιων δαπανών που αποσκοπούν στον μετριασμό των άμεσων οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων και των επιπτώσεων που αφορούν την υγεία λόγω της έκτακτης περίστασης που προκλήθηκε από την επιδημική έκρηξη της COVID-19.
Άρθρο 3
Προϋποθέσεις χρησιμοποίησης του μέσου
1.   Κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης στο πλαίσιο του μέσου («χρηματοδοτική συνδρομή»), όταν οι πραγματικές και, ενδεχομένως, προβλεπόμενες επίσης δημόσιες δαπάνες του έχουν αυξηθεί αιφνίδια και σοβαρά από την 1η Φεβρουαρίου 2020 λόγω εθνικών μέτρων που συνδέονται άμεσα με συστήματα μειωμένου ωραρίου εργασίας και παρόμοια μέτρα για την αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της έκτακτης περίστασης που προκλήθηκε από την επιδημική έκρηξη της COVID-19.
2.   Τα δικαιούχα κράτη μέλη χρησιμοποιούν χρηματοδοτική συνδρομή πρωτίστως για τη στήριξη των εθνικών συστημάτων τους μειωμένου ωραρίου εργασίας ή παρόμοια μέτρα και, κατά περίπτωση, για τη στήριξη σχετικών μέτρων που αφορούν την υγεία.
Άρθρο 4
Μορφή χρηματοδοτικής συνδρομής
Η χρηματοδοτική συνδρομή λαμβάνει τη μορφή δανείου που χορηγείται από την Ένωση στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. Για τον σκοπό αυτό και σύμφωνα με εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 1, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να δανείζεται στις κεφαλαιαγορές ή από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς εξ ονόματος της Ένωσης, την πλέον κατάλληλη χρονική στιγμή, ώστε να βελτιστοποιεί το κόστος της χρηματοδότησης και να διαφυλάσσει τη φήμη της ως εκδότη της Ένωσης στις αγορές.
Άρθρο 5
Ανώτατο ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής
Το ανώτατο ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής δεν υπερβαίνει τα 100 000 000 000 EUR για το σύνολο των κρατών μελών.

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/672 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 2020 σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού μέσου προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE) λόγω της επιδημικής έκρηξης της COVID-19

click εδώ > https://www.taxheaven.gr/circulars/33240


Taxheaven:

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή