ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Στο τελικό στάδιο υλοποίησης βρίσκεται το Ευρωπαϊκό έργο EGOV_INNO του Προγράμματος Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020
31/07/2020
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

πατήστε για μεγέθυνση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο τελικό στάδιο υλοποίησης βρίσκεται το Ευρωπαϊκό έργο EGOV_INNO του Προγράμματος

Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 που συντονίζει ως επικεφαλής εταίρος το Περιφερειακό Ταμείο

Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους του

έργου και συγκεκριμένα το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων

«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», την Αναπτυξιακή Εταιρία INNOVAPUGLIA και την Περιφέρεια της Απουλίας

(μονάδα ανταγωνιστικότητας και έρευνας παραγωγικών συστημάτων). Κύριος στόχος του

έργου είναι η ανάπτυξη υπηρεσιών και εργαλείων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από

περιφερειακές αρχές και περιφερειακούς αναπτυξιακούς φορείς για την υποστήριξη και το

συντονισμό του περιφερειακού δυναμικού έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότ

Κατά το προηγούμενο έτος πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές εκδηλώσεις σε Πάτρα, Πύργο,

Αγρίνιο και Μεσολόγγι, στις οποίες παρουσιάστηκαν σε υφιστάμενες και καινοτόμες

νεοσύστατες επιχειρήσεις και λοιπούς φορείς επιχειρηματικότητας ψηφιακά εργαλεία που

αποσκοπούν στη διευκόλυνση και υποστήριξή τους, καθώς και εργαλεία που αποσκοπούν

στην συλλογή πληροφοριών για την αποτύπωση της καταστάσεως της επιχειρηματικότητας

και καινοτομίας στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας και στην πρόσβαση των ενδιαφερομένων

σε συναφή στατιστικά.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του έργου EGOV_INNO αναπτύχθηκε μια διαδικτυακή πύλη

(https://egovinno.rdfrwg.gr) που φιλοξενεί τις ψηφιακές υπηρεσίες και τα εργαλεία του

έργου, και που φιλοδοξεί να ενσωματώσει και μελλοντικές G2B εφαρμογές που

προβλέπονται στο πλάνο ανάπτυξης δημόσιων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, το οποίο

εκπονήθηκε από τους εταίρους του έργου. Η διαδικτυακή πλατφόρμα των εργαλείων έχει

υλοποιηθεί σε δύο γλώσσες (Αγγλικά/Ελληνικά), είναι προσβάσιμη από κάθε συσκευή και

έχει δυνατότητα για εγγραφή μελών.

Τα ηλεκτρονικά εργαλεία του έργου EGOVINNO για την Δυτική Ελλάδα αφορούν σε μια

«Εργαλειοθήκη» και σε μια «Βάση Δεδομένων για το περιφερειακό οικοσύστημα

καινοτομίας και επιχειρηματικότητας», ενώ παραδοτέο του έργου αποτελεί και το

«ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ», ένα εργαλείο συλλογής και

ανάλυσης δεδομένων σχετικά με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στη Δυτική Ελλάδα και την Απουλία.

Η εργαλειοθήκη περιλαμβάνει α) τον Οδηγό Δημιουργίας Επιχειρηματικού Σχεδίου, το οποίο

ολοκληρώνεται σε 8 καθοδηγούμενα βήματα και παράγεται στο τέλος ένα pdf αρχείο, και β)

Εκπαιδευτικό Υλικό σχετικό με την επιχειρηματικότητα. Η κατάστρωση των επιχειρηματικών

σχεδίων γίνεται από πληροφορίες που εισάγουν δοκιμαστικά, διορθώνουν ατομικά και

λαμβάνουν αποκλειστικά οι ίδιοι οι επιχειρηματίες,  

Η βάση δεδομένων (αναφέρεται ως «Δίκτυο» στην πλατφόρμα) στοχεύει στο να

λειτουργήσει ως κατάλογος του περιφερειακού οικοσυστήματος καινοτομίας για την Δυτική

Ελλάδα αλλά και ως ένα εργαλείο έξυπνου ταιριάσματος προσφοράς και ζήτησης. Το

«Δίκτυο» περιλαμβάνει τέσσερις (4) κατηγορίες οντοτήτων: «Επιχειρήσεις», «Επενδυτές»,

«Κόμβους» και «Ειδικούς». Για κάθε οντότητα συλλέγεται συγκεκριμένη πληροφορία που θα

επιτρέπει την αναζήτηση στην πλατφόρμα με βάση λέξεις-κλειδιά ή σύμφωνα με

προκαθορισμένα κριτήρια. Κάθε οντότητα θα εγγράφεται στην πλατφόρμα και θα

δημιουργεί το δικό της προφίλ. Το «δίκτυο» είναι σε φάση δοκιμαστικής λειτουργίας. Η

επίσημη έναρξη λειτουργίας του αναμένεται στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Τέλος, το «Βαρόμετρο» (http://innobarometer.interregegovinno.eu/) αφορά σε μια

διαδικτυακή πλατφόρμα που συλλέγει με αυτοματοποιημένο και ημιαυτοματοποιημένο

τρόπο πληροφορίες σχετικά με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία από διάφορες

πηγές δεδομένων, που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή και παρουσίαση

οικονομετρικών δεικτών σχετικά με την περιοχή της Δυτικής Ελλάδας και της Απουλίας.

Περιλαμβάνει δε ένα διαδικτυακό ερωτηματολόγιο για την περιοδική συλλογή απόψεων

σχετικά με την επιχειρηματικότητα και την παρουσίαση σημαντικών πληροφοριών βάσει

αυτών. Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://cysec.xyz/surveylm/index.php/71656?newtest=Y&lang=el .

Για την εκπόνηση των ψηφιακών εργαλείων συνεργάστηκε το Κέντρο Προγραμματισμού και

Οικονομικών Ερευνών.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Email: ptapde@ptapde.gr

Web: www.interregegovinno.eu

Υπεύθυνος έργου: Χρήστος Τζομάκας, Τηλ.: +30 2613613651

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή