ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ
06/10/2010
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ
Σύμφωνα με το Π.Δ. 190/06, απαιτούνται: 
1.       ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ
2.       ΜΙΑ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (απλή  - μεγέθους ταυτότητας)
3.       ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
4.       ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (γραμματικές γνώσεις απολυτηρίου Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμης ή ισοδύναμης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Για τίτλους σπουδών αλλοδαπής απαιτείται μετάφρασή τους από το Υπ. Εξωτερικών καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας από το Υπ. Παιδείας).
5.       ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
6.       ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΤΙ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙ ΥΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ή ΑΝΤΙΛΗΨΗ (αρμοδιότητα του Επιμελητηρίου)
7.       ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ (αρμοδιότητα του Επιμελητηρίου)
8.       ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Ν.1599/86)      Πρέπει να συμπληρωθεί με το εξής κείμενο:« Δεν είμαι δημόσιος, δημοτικός, κοινοτικός υπάλληλος, υπάλληλος Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή υπάλληλος του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, ή υπάλληλος ασφαλιστικής επιχείρησης ή Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής  ή εκπρόσωπος ασφαλιστικής επιχείρησης.»
9. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έχει συνάψει ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης, η οποία καλύπτει το σύνολο του εδάφους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή οποιαδήποτε άλλη σύμβαση ανάλογης εγγύησης της επαγγελματικής αστικής ευθύνης του για ποσό τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ για κάθε απαίτηση και συνολικά 1.500.000ευρώ κατ’ έτος για όλες τις απαιτήσεις. 
10. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ εξετάσεων που διενεργούνται από την Τεχνική Επιτροπή Εκπαίδευσης και Εξετάσεων Διαμεσολαβούντων στην ύλη που καθορίζεται για την κατηγορία αυτή.
11.  ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝ ΟΤΙ Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΕΡΓΑΣΘΕΙ
α. έχει εργασθεί τέσσερα τουλάχιστον έτη ως ασκών τη διεύθυνση σε επιχείρηση ασφαλιστικής πρακτορείας, ή μεσιτείας ή ως μεσίτης ασφαλίσεων ή ως συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων ή ασφαλιστικός σύμβουλος, υπάλληλος σε επιχειρήσεις ασφαλιστικής μεσιτείας ή πρακτορείας ή συντονισμού ασφαλιστικών συμβούλων ή ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή
β. ασκεί τρία τουλάχιστον έτη τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, εφόσον έχει ειδική εκπαίδευση καθορισμένη με πράξη της τεχνικής επιτροπής τουλάχιστον ενός έτους σε ασφαλιστικά θέματα ήγ.  Έχει εργασθεί επί δυο έτη με οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες ιδιότητες, εφόσον έχει πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής ήδ.  Έχει εργασθεί επί ένα χρόνο ως ανεξάρτητος επαγγελματίας, αν έχει μεταπτυχιακή εκπαίδευση τουλάχιστον ενός χρόνου σε ασφαλιστικά θέματαε. Έχει διατελέσει επί δυο χρόνια ως νόμιμος αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος ή διαχειριστής εταιρείας που είναι νόμιμος αντιπρόσωπος αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης στην Ελλάδα ή γενικός διευθυντής ασφαλιστικής επιχείρησης.                 

Σημείωση:
Α. Κατά την εγγραφή καταβάλλονται δικαιώματα εγγραφής και ετήσιας συνδρομής        
Β. Υποχρεούστε να προσκομίσετε οπωσδήποτε την Έναρξη Επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή