ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΣΙΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
06/10/2010
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΣΙΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Σύμφωνα με το Π.Δ. 190/06 και τους Ν. 1569/85 ΚΝ 2190/20 και Υπουργική νομοθεσία Κ3-1377/94 (ΦΕΚ 136/Β) απαιτούνται:
1. ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ
2. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
3. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (γραμματικές γνώσεις απολυτηρίου Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμης ή ισοδύναμης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Για τίτλους σπουδών αλλοδαπής απαιτείται μετάφρασή τους από το Υπ. Εξωτερικών καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας από το Υπ. Παιδείας).
4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΤΙ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙ ΥΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ή ΑΝΤΙΛΗΨΗ (αρμοδιότητα του Επιμελητηρίου)
6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ (αρμοδιότητα του Επιμελητηρίου)
7. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Ν.1599/86)

   Πρέπει να συμπληρωθεί με το εξής κείμενο:
« Δεν είμαι δημόσιος, δημοτικός, κοινοτικός υπάλληλος, υπάλληλος Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή υπάλληλος του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, ή υπάλληλος ασφαλιστικής επιχείρησης ή Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής  ή εκπρόσωπος ασφαλιστικής επιχείρησης.»

8. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ εξετάσεων που διενεργούνται από την Τεχνική Επιτροπή Εκπαίδευσης και Εξετάσεων Διαμεσολαβούντων στην ύλη που καθορίζεται για την κατηγορία αυτή.

9.  ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝ ΟΤΙ Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ    ΕΧΕΙ ΕΡΓΑΣΘΕΙ

α) έχει εργασθεί τέσσερα τουλάχιστον έτη ως ασκών τη διεύθυνση σε επιχείρηση ασφαλιστικής πρακτορείας, ή μεσιτείας ή ως μεσίτης ασφαλίσεων ή ως συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων ή ασφαλιστικός σύμβουλος, υπάλληλος σε επιχειρήσεις ασφαλιστικής μεσιτείας ή πρακτορείας ή συντονισμού ασφαλιστικών συμβούλων ή ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή

β) ασκεί τρία τουλάχιστον έτη τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, εφόσον έχει ειδική εκπαίδευση καθορισμένη με πράξη της τεχνικής επιτροπής τουλάχιστον ενός έτους σε ασφαλιστικά θέματα ή

γ)  Έχει εργασθεί επί δυο έτη με οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες ιδιότητες, εφόσον έχει πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής ή

δ)  Έχει εργασθεί επί ένα χρόνο ως ανεξάρτητος επαγγελματίας, αν έχει μεταπτυχιακή εκπαίδευση τουλάχιστον ενός χρόνου σε ασφαλιστικά θέματα

ε) Έχει διατελέσει επί δυο χρόνια ως νόμιμος αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος ή διαχειριστής εταιρείας που είναι νόμιμος αντιπρόσωπος αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης στην Ελλάδα ή γενικός διευθυντής ασφαλιστικής επιχείρησης.         

10. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

   Που να περιλαμβάνει την ετήσια παραγωγή ασφαλίστρων και τις προμήθειες που εισέπραξε για κάθε ασφαλιζόμενο ή αντασφαλιστική επιχείρηση με την οποία συνεργάστηκε κατά το προηγούμενο έτος. Η κατάσταση θα πρέπει να υποβάλλεται στο Επιμελητήριο το 1ο τρίμηνο κάθε έτους.

Σημείωση:

Α. Κατά την εγγραφή καταβάλλονται δικαιώματα εγγραφής και ετήσιας συνδρομής
Β. Υποχρεούστε να προσκομίσετε οπωσδήποτε την Έναρξη Επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή