ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
08/12/2010
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

1Η ΦΑΣΗ  - ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ και ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

  • ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ που χορηγείται από το Τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου για το δικαίωμα χρήσης - προέγκρισης επωνυμίας.
  • ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ σύστασης Ε.Π.Ε.
  • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδεια παραμονής και εργασία ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας (για αλλοδαπούς εκτός χωρών της Ε.Ε.)
  • Κόστος προεγγραφής- κατοχύρωσης επωνυμίας: 44€

* Εάν δεν γίνει η θεώρηση του καταστατικού στο Πρωτοδικείο Πατρών εντός 2 μηνών, η διαδικασία πρέπει να επαναληφθεί. 

2Η ΦΑΣΗ- ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Προσκομίζονται στο Μητρώο του Επιμελητηρίου:

  • Το καταστατικό θεωρημένο από το Πρωτοδικείο Πατρών (σε φωτοτυπία) μαζί με την απόδειξη του Εθνικού Τυπογραφείου -ΤΑΠΕΤ)
  • ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ή/και ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ που απαιτείται να εκδοθεί, για άσκηση συγκεκριμένων επαγγελμάτων.
  • Φ.Ε.Κ. (Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως), που δημοσιεύεται η πράξη ίδρυσης της επιχείρησης. Η Ε.Π.Ε. ιδρύεται από την ημερομηνία δημοσίευσης της στο ΦΕΚ.
  • Κόστος εγγραφής - ετήσια συνδρομή: 153,60€
  • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ (Τμήμα Μητρώου) όπου ανήκει η επιχείρηση (σε φωτοτυπία)

 *Μέσα σε δυο μήνες από τον έλεγχο της επωνυμίας πρέπει να κατατεθεί το καταστατικό στο αρμόδιο Επιμελητήριο και να καταθέσετε στο Πρωτοδικείο έδρας για την έγκριση της σύστασης της ΕΠΕ.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή