ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
08/12/2010
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

    1Η ΦΑΣΗ - ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ και ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

  • ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ που χορηγείται από το Τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου για το δικαίωμα χρήσης - προέγκρισης επωνυμίας.
  • ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ σύστασης Α.Ε. και
  • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδεια παραμονής και εργασία ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας (για αλλοδαπούς εκτός χωρών της Ε.Ε.)
  • Κόστος προεγγραφής - κατοχύρωσης επωνυμίας: 59€

* Εάν δεν γίνει η ανακοίνωση καταχώρησης της ίδρυσης της Α.Ε. στην Διεύθυνση Εμπορίου εντός 2 μηνών, η διαδικασία πρέπει να επαναληφθεί. 

2Η ΦΑΣΗ- ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

  • Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρχίας Αχαΐας ή (αν δεν έχει εκδοθεί η ανακοίνωση) το σχετικό πρακτικό Δ.Σ.
  • Φ.Ε.Κ. (Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως), που δημοσιεύεται η πράξη ίδρυσης της επιχείρησης και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τις αρμοδιότητες τους.
  • ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ή/και ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ που απαιτείται να εκδοθεί, για άσκηση συγκεκριμένων επαγγελμάτων.
  • Κόστος εγγραφής - ετήσια συνδρομή: 307,20€

  • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ (Τμήμα Μητρώου) όπου ανήκει η επιχείρηση (σε φωτοτυπία)

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή