ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
31/10/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                                   

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                              

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

«Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

 

Ταχ. δ/νση: Καλαβρύτων 37, Τ.Κ. 26335, Πάτρα.

Τμήμα Οικονομικού - Γραφείο Προμηθειών.

Πληροφορίες:Ανωγιάτη Σ. - Γεωργιάδης Ι.

Τηλ.:2610-227872. 

E-mail: promithion@agandreashosp.gr

           georgiadis@agandreashosp.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Το Γ.Ν.Π. «ο Άγιος Ανδρέας» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 27/18-9-2019 (θέμα 28ο) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου: «Έγκριση προκήρυξης του δημόσιου, ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια τριών (3) Ειδικών κλινών ΜΕΘ», προϋπολογισμού 75.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑμε εκτέλεση σκοπού της Κοινωφελούς Περιουσίας Δήμητρας - Τούλας Ρούνη, (ΑΔΑ: 62Ε446906Λ-4ΘΖ)».

                                                                   Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Δημόσιο, ανοιχτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθειατριών (3) «Ειδικών κλινών ΜΕΘ», προϋπολογισμού 75.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, (CPV: 33192100-3, ΚΑΕ: 7131).   

Αριθμ. διακήρυξης: 27/2019, αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 80935.

-Ημερομηνία αποστολής της περίληψης διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 31/10/2019 ημέρα Πέμπτη.

-Ημερομηνία λήξης προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών: 21/11/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00μ.μ.

-Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ηλεκτρονικά: 28/11/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00μ.μ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ στις 28/11/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00μ.μ.

Ισχύς προσφορών: δώδεκα (12) μήνες. Γλώσσα Ελληνική.

Η διάθεση του ηλεκτρονικού αρχείου της διακήρυξης γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης  www.agandreashosp.gr Οι πληροφορίες δίνονται καθημερινά στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (τηλ. 2610-227-872) καθώς και στα Επιμελητήρια Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ηρακλείου, Βόλου, Ιωαννίνων και Σερρών.

                                                                                                                                       Ο Διοικητής

                                                                              του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών

                                                                                            «Ο Άγιος Ανδρέας».

              

                                                             Θεόδωρος Σερεμέτης.

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή