ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ''Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ''
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
07/11/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

 

 
   


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                                   

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                              

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

«Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

 

Ταχ. δ/νση: Καλαβρύτων 37, Τ.Κ. 26335, Πάτρα.

Τμήμα Οικονομικού - Γραφείο Προμηθειών.

Πληροφορίες:Ανωγιάτη Σ. - Γεωργιάδης Ι.

Τηλ.:2610-227872. 

E-mail: promithion@agandreashosp.gr

           georgiadis@agandreashosp.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Το Γ.Ν.Π. «ο Άγιος Ανδρέας» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 27/18-9-2019 (θέμα 27ο) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου: «Έγκριση προκήρυξης του δημόσιου, ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός Λαπαροσκοπικού επεμβατικού πύργου», προϋπολογισμού 90.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ»,(ΑΔΑ: ΩΝ4546906Λ-ΓΩ7)».

                                                                   Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Δημόσιο, ανοιχτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια ενός «Λαπαροσκοπικού επεμβατικού πύργου», προϋπολογισμού 90.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, (CPV: 33141620-2, ΚΑΕ: 9549).   

Αριθμ. διακήρυξης: 20/2019, αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 81552.

-Ημερομηνία αποστολής της περίληψης διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 7/11/2019 ημέρα Πέμπτη.

-Ημερομηνία λήξης προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών: 28/11/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00μ.μ.

-Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ηλεκτρονικά: 5/12/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00μ.μ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ στις 5/12/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00μ.μ.

Ισχύς προσφορών: δώδεκα (12) μήνες. Γλώσσα Ελληνική.

Η διάθεση του ηλεκτρονικού αρχείου της διακήρυξης γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης  www.agandreashosp.gr Οι πληροφορίες δίνονται καθημερινά στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (τηλ. 2610-227-872) καθώς και στα Επιμελητήρια Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ηρακλείου, Βόλου, Ιωαννίνων και Σερρών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ"

Θεόδωρος Σερεμέτης

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή