ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι aνοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής για την προμήθεια ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ CPV 33182210-4 KAE 1313 ΤΟΥ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ συνολικού ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 145.064,15 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
14/11/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

πατήστε για μεγέθυνση


ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                                 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

      «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

 

Διεύθυνση    : Καλαβρύτων 37

Τμήμα           : Οικονομικό (Γραφείο Προμηθειών)

Τηλέφωνο    : 2613-601872

Fax                : 2610-227896

e-mail:promithion@agandreashosp.gr

Ηλεκτρονική Δ/νση : www.agandreashosp.gr

Πληροφορίες: : κ. Σπυριδούλα Ανωγιάτη

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών ύστερα από:

       Την αρ. 19ης /2019 θέμα 20ον  με  ΑΔΑ ΩΒ6446906Λ-ΗΦΕ Απόφαση του ΔΣ έγκρισης προκήρυξης του διαγωνισμού για την Προμήθεια ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι   

Ανοικτό  Δημόσιο  Ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής  για την προμήθεια ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ CPV 33182210-4  KAE   1313   ΤΟΥΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ  συνολικού  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 145.064,15  Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ  στις  15-12-2019 ημέρα Παρασκευή   και ώρα 12:00 πμ

Λήξη προθεσμίας κατάθεσης προσφορών στις  09/12/2019  και ώρα 17:00

Ισχύς προσφορών: 240 ημέρες .

Γλώσσα Ελληνική.

Αρ. διακήρυξης: 13/2019 αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 80641

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών ηλεκτρονικά  : 15-12-2019

Ημερομηνία αποστολής στην ΕΕ  --------

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ 15-11-2019

Η διάθεση του ηλεκτρονικού αρχείου της Διακήρυξης γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης  www.agandreashosp.gr

Πληροφορίες δίνονται καθημερινά στο γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (τηλ. 2610-227-852, 227978 ) καθώς και στα επιμελητήρια Πάτρας, Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Βόλου, Ηρακλείου, Ιωαννίνων , Σερρών

 

 

 

                                                                            Ο Διοικητής          

                                                                

                                                                      Θεόδωρος   Σερεμέτης

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή