ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»
19/12/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

  Το Γ.Ν.Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σύμφωνα με τηνυπ’ αριθμ. 45/29-11-2019 (θέμα 31ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ω26646906Λ-Σ30): «Έγκριση προκήρυξης του ανοικτού, δημόσιου, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός Υπερηχοτομογράφου για το Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα του Γ.Ν. Πατρών – ο Άγιος Ανδρέας», προϋπολογισμού 150.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

                                                           ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 Δημόσιο, ανοιχτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια ενός «Υπερηχοτομογράφου για το Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα του Γ.Ν. Πατρών - ο Άγιος Ανδρέας», προϋπολογισμού 150.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, (CPV: 33141620-2, ΚΑΕ: 9549).  

 Αριθμ. διακήρυξης: 35/2019, αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 83291.

 -Ημερομηνία αποστολής της περίληψης διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 19/12/2019 ημέρα Πέμπτη.

 -Ημερομηνία λήξης προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών: 23/1/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00μ.μ.

 -Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ηλεκτρονικά: 30/1/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00μ.μ.

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ στις 30/1/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00μ.μ.

 Ισχύς προσφορών: δώδεκα (12) μήνες. Γλώσσα Ελληνική.

 Η διάθεση του ηλεκτρονικού αρχείου της διακήρυξης γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης  www.agandreashosp.gr Οι πληροφορίες δίνονται καθημερινά στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (τηλ. 2610-227-872) καθώς και στα Επιμελητήρια Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ηρακλείου, Βόλου, Ιωαννίνων και Σερρών.

Ο Διοικητής

του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»

Θεόδωρος Σερεμέτης

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή