ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»
19/03/2020
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών ύστερα από:

 

       Την αρ. 1ης /2019 θέμα 29ον  με  ΑΔΑ Ψ4Λ746906Λ-ΤΜΩ Απόφαση του ΔΣ έγκρισης προκήρυξης του διαγωνισμού για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 

 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι   

 

Ανοικτό  Δημόσιο  Ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής  για την για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ CPV 90524200-8  KAE   0843   ΤΟΥΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ  συνολικού  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 160.000,00  Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

 

Ο διαγωνισμός θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ  στις  17-04-2020 ημέρα Παρασκευή   και ώρα 12:00 πμ

 

Λήξη προθεσμίας κατάθεσης προσφορών στις  13/04/2020  και ώρα 17:00

 

Ισχύς προσφορών: 240 ημέρες .

 

Γλώσσα Ελληνική.

 

Αρ. διακήρυξης: 8/2015 αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 73371

 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών ηλεκτρονικά  : 17-04-2020

 

Ημερομηνία αποστολής στην ΕΕ  --------

 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ 19-03-2020

 

Η διάθεση του ηλεκτρονικού αρχείου της Διακήρυξης γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης  www.agandreashosp.gr

 

Πληροφορίες δίνονται καθημερινά στο γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (τηλ. 2610-227-852, 227978 ).

 

 

                                                                            Ο Διοικητής          

                                                                 Ηλίας Θεοδωρόπουλος

 

 

 

 

 
   

 

 
   

 

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή