ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

H ΣΕΤΤΗΛ, προτίθεται να προβεί στη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια ειδών Κυλικείου
13/04/2020
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

πατήστε για μεγέθυνση


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/2020


1. Σας γνωρίζουμε σε εκτέλεση του (γ) σχετικού και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (α) όμοιο, ότι η ΣΕΤΤΗΛ, προτίθεται να προβεί στη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια ειδών Κυλικείου(Παγωτά), που αφορούν στην κάλυψη των αναγκών της Διαχείριση ΚΨΜ – Συσσιτίου της Σχολής.

2. Ο Συνοπτικός Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 04 Μαϊ 20 και ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ στο Διοικητήριο της Σχολής.


3. Συνοπτικά στοιχεία επί του διαγωνισμού, όπως παρακάτω:


α. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών:  04 Μαϊ 20 και ώρα 10:00 πμ


β. Ημερομηνία ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αποσφράγισης προσφορών: 04 Μαϊ 20 και ώρα 10:00 πμ.


γ. Απαιτούμενα έγγραφα και υπεύθυνες δηλώσεις: Όπως προ-βλέπονται στους επισυναπτόμενους Γενικούς και Ειδικούς όρους.

δ. Κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις διατάξεις του Ν.4412/2016.

ε. Συνολική εκτιμώμενη αξία: Οι ποσότητες των ειδών δε δύναται να υπολογιστούν με ακρίβεια, καθόσον εξαρτώνται από τη δύναμη των οπλιτών και τη ζήτηση των ειδών. Η εκτιμώμενη δαπάνη, χωρίς Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων 10.000€) περίπου.

στ. Είδος διαδικασίας: Συνοπτικός Διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

ζ. Εγγυοδοσία: Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης σύμβασης η οποία ανέρχεται σε χρηματικό ποσό 5% επί της προϋπολογισθείσης συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ, με την κατακύρωση.

η. Δεν απαιτείται η κατάθεση δείγματος.

θ. Διεύθυνση που θα αναθέσει τη σύμβαση: ΣΕΤΤΗΛ/4ο ΕΓ, Στρατόπεδο «ΤΧΗΣ (ΠΖ) ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», Πύργος.

ι. Στοιχεία επικοινωνίας: ΕΠΟΠ Λχίας (ΠΖ) Αργυρόπουλος Βασίλειος, τηλ. Επικοινωνίας (ΟΤΕ) 2621025506/7, τηλ.(εσωτ.) 6140, ΦΑΞ: 2621034057, Email: settil-1o-eg@army.gr

 


 

 


 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή