ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»
23/04/2020
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Το Γ.Ν.Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σύμφωνα υπ’ αριθμ. 857/30-3-2020 απόφαση Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΩΚ5Ρ46906Λ-ΒΨ7) με θέμα: «Έγκριση προκήρυξης του ανοικτού, δημόσιου, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια δέκα (10) Μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού», προϋπολογισμού 100.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.»

 

                                                           ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Δημόσιο, ανοιχτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια «δέκα μηχανημάτων τεχνητού νεφρού», προϋπολογισμού 100.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, (CPV: 33141620-2, ΚΑΕ: 9549).  

 

Αριθμ. διακήρυξης: 1/2019, αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 91103.

 

-Ημερομηνία αποστολής της περίληψης διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 23/4/2020 ημέρα Πέμπτη.

 

-Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 14/5/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00μ.μ.

 

-Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ηλεκτρονικά: 21/5/2020 ημέρα Πέμπτη καιώρα 12:00μ.μ.

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ στις 21/5/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00μ.μ.

 

Ισχύς προσφορών: δώδεκα (12) μήνες. Γλώσσα Ελληνική.

 

Η διάθεση του ηλεκτρονικού αρχείου της διακήρυξης γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης  www.agandreashosp.gr Οι πληροφορίες δίνονται καθημερινά στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (τηλ. 2610-227-872) καθώς και στα Επιμελητήρια Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ηρακλείου, Βόλου, Ιωαννίνων και Σερρών.

Ο Διοικητής

του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών

«Ο Άγιος Ανδρέας».

Ηλίας Θεοδωρόπουλος.

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή