ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»
30/04/2020
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  

 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,

 ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

       «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών ύστερα από:

 

Την αρ. 1ης /2019 θέμα 1ον  με  ΑΔΑ ΨΔΒΘ46906Λ-Ε5Τ Απόφαση του ΔΣ έγκρισης προκήρυξης του διαγωνισμού για την Προμήθεια « ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι   

  

Ανοικτό  Δημόσιο  Ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής  για την Προμήθεια « ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

 

CPV33111730-7KAE   1311   ΤΟΥΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ συνολικού  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 243.219,14  Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

 

Ο διαγωνισμός θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ  στις  28-5-2020 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 12:00 μ

 

Λήξη προθεσμίας κατάθεσης προσφορών στις  22/05/2020  και ώρα 17:00

 

Ισχύς προσφορών: 240 ημέρες .

 

Γλώσσα Ελληνική.

 

Αρ. διακήρυξης: 7/2020 αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 86212

 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών ηλεκτρονικά  : 28-05-2020

 

Ημερομηνία αποστολής στην ΕΕ  --------

 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ 30-04-2020

 

Η διάθεση του ηλεκτρονικού αρχείου της Διακήρυξης γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης  www.agandreashosp.gr

 

Πληροφορίες δίνονται καθημερινά στο γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (τηλ. 2610-227-852, 227978 ) καθώς και στα επιμελητήρια Πάτρας, Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Βόλου, Ηρακλείου, Ιωαννίνων , Σερρών

 

 

 

                                                                                              Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ          

                                                                                        ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή