ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»
22/05/2020
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3/28-4-2020 (θέμα 41ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση προκήρυξης και τον ορισμό επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού, (ΑΔΑ: Ω3ΡΗ46906Λ-ΥΗΛ),

 

  

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι   

 

Ανοικτό  διεθνή ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής όπως αυτή προκύπτει κατά την προσφερόμενη έκπτωση επί τοις εκατό (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης κατά νομό, όπως διαμορφώνεται στο παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κατά την ημέρα παράδοσης για την  προμήθεια Καυσίμων, (CPV09100000-0, KAE 1611),προϋπολογισμού 600.000,00€   συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Ο διαγωνισμός θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ στις  02-07-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00μμ.

 

Λήξη προθεσμίας κατάθεσης προσφορών στις  26-06-2020  και ώρα 17:00μμ.

 

Ισχύς προσφορών: 240 ημέρες.

 

Γλώσσα Ελληνική.

 

Αρ. διακήρυξης: 21/2020 αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 92226.

 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών ηλεκτρονικά: 02-07-2020.

 

Ημερομηνία αποστολής στην ΕΕ 19-05-2020.

 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ  22-05-2020

 

Η διάθεση του ηλεκτρονικού αρχείου της Διακήρυξης γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης  www.agandreashosp.gr  

 

Πληροφορίες δίνονται καθημερινά στο γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (τηλ. 2610-227-852, 227978 ) καθώς και στα επιμελητήρια Πάτρας, Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Βόλου, Ηρακλείου, Ιωαννίνων , Σερρών

 

                                                                              Ο Διοικητής

 

                                                                   Του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών

 

                                                                             Ηλίας Θεοδωροπουλος                                                                                          

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή