ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ψηφιακό Οικοσύστημα Επιχειρηματικότητας του Επιμελητηρίου Αχαΐας»
26/06/2020
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

πατήστε για μεγέθυνση

oikosystem-logo_F22400.jpg

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Ψηφιακό Οικοσύστημα Επιχειρηματικότητας του Επιμελητηρίου Αχαΐας»

Το Επιμελητήριο Αχαΐας στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του και στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Ψηφιακό Οικοσύστημα Επιχειρηματικότητας του Επιμελητηρίου Αχαΐας» και με σκοπό την απόκτηση της απαιτούμενης εσωτερικής υποδομής και εξωστρέφειας, προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με τίτλο «Ψηφιακό Οικοσύστημα Επιχειρηματικότητας του Επιμελητηρίου Αχαΐας».

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει τις παρακάτω επιμέρους δράσεις

  • Δράση 1: Ψηφιακό Οικοσύστημα Διασύνδεσης και Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων και Οικονομικών Οντοτήτων.
  • Δράση 2: Αναβάθμιση της εσωτερικής Ψηφιακής Υποδομής του Επιμελητηρίου για την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων.
  • Δράση 3: Παρατηρητήριο επιχειρηματικότητας.
  • Δράση 4: Παροχή Εξειδικευμένης Επιχειρηματικής Πληροφόρησης και Συμβουλών. 
  • Δράση 5: Εφαρμογή και Εξοπλισμός Τηλεδιασκέψεων και Τηλεεκπαίδευσης.

Ο Διαγωνισμός αφορά το Υποέργο 1 της Πράξης: «Ψηφιακό Οικοσύστημα Επιχειρηματικότητας του Επιμελητηρίου Αχαΐας», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 3377-08/08/2019 και ΑΔΑ: ΩΓΚΡ7Λ6-ΔΜ3 της ΕΥΔΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ και έχει λάβει κωδικό MIS 5045300. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Περισσότερες πληροφορίες στην περίληψη του διαγωνισμού και στο πλήρες τεύχος που επισυνάπτονται.

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ADAM-Perilipsis_F22772.pdf
ADAM-plirousTefchous_F22674.pdf