ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Προκήρυξη του διαγωνισμού για την Προμήθεια «ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» (ΦΙΛΤΡΑ) - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»
22/07/2020
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                                 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

      «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

 

Διεύθυνση    : Καλαβρύτων 37

Τμήμα           : Προμηθειών

Τηλέφωνο    : 2613-601872

Fax                : 2610-227896

e-mail:promithion@agandreashosp.gr

Ηλεκτρονική Δ/νση : www.agandreashosp.gr

Πληροφορίες: : κ. Σπυριδούλα Ανωγιάτη

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών ύστερα από:

Την αρ. 2ης /2020 θέμα 42ον  με  ΑΔΑ ΩΘΩΡ46906Λ-ΒΞΝ Απόφαση του ΔΣ έγκρισης προκήρυξης του διαγωνισμού για την Προμήθεια «ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» (ΦΙΛΤΡΑ) 

 

 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

 

Ανοικτό  Δημόσιο  Ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής  για την Προμήθεια «ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» (ΦΙΛΤΡΑ) CPV33181000-2KAE   1311   ΤΟΥΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ  συνολικού  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 240.005,41 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ  στις  07-9-2020 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12:00 μ

Λήξη προθεσμίας κατάθεσης προσφορών στις  01-09-2020 και ώρα 17:00

Ισχύς προσφορών: 240 ημέρες .

Γλώσσα Ελληνική.

Αρ. διακήρυξης: 23/2020 αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 93876

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών ηλεκτρονικά  : 07-09-2020

Ημερομηνία αποστολής στην ΕΕ  --------

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ 22-07-2020

Η διάθεση του ηλεκτρονικού αρχείου της Διακήρυξης γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης  www.agandreashosp.gr

Πληροφορίες δίνονται καθημερινά στο γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (τηλ. 2610-227-852, 227978 ) καθώς και στα επιμελητήρια Πάτρας, Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Βόλου, Ηρακλείου, Ιωαννίνων , Σερρών

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

 ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή