ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής για την Προμήθεια «ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (ΑΣΚΩΝ) CPV 331416013-0 KAE 1311 ΤΟΥ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ συνολικού ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 88.300,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
24/07/2020
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

      «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

 

Διεύθυνση    : Καλαβρύτων 37

Τμήμα           : Προμηθειών

Τηλέφωνο    : 2613-601872

Fax                : 2610-227896

e-mail:promithion@agandreashosp.gr

Ηλεκτρονική Δ/νση : www.agandreashosp.gr

Πληροφορίες: : κ. Σπυριδούλα Ανωγιάτη

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών ύστερα από:

Την αρ. 11ης /2020 θέμα 25ον  με ΩΓΩ646906Λ-Ν6Ρ ΑΔΑ Απόφαση του ΔΣ έγκρισης προκήρυξης του διαγωνισμού για την Προμήθεια «ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (ΑΣΚΩΝ)

 

 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

 

Ανοικτό  Δημόσιο  Ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής  για την Προμήθεια «ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (ΑΣΚΩΝ)

 CPV331416013-0 KAE 1311 ΤΟΥΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ συνολικού ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 88.300,00Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ  στις 09-09-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ.

Λήξη προθεσμίας κατάθεσης προσφορών στις  03-09-2020 και ώρα 17:00μ.μ.

Ισχύς προσφορών: 240 ημέρες .

Γλώσσα Ελληνική.

Αρ. διακήρυξης: 31/2020 αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 94006

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών ηλεκτρονικά  : 09-09-2020

Ημερομηνία αποστολής στην ΕΕ  --------

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ 24-07-2020

Η διάθεση του ηλεκτρονικού αρχείου της Διακήρυξης γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης  www.agandreashosp.gr

Πληροφορίες δίνονται καθημερινά στο γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (τηλ. 2610-227-852, 227978 ) καθώς και στα επιμελητήρια Πάτρας, Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Βόλου, Ηρακλείου, Ιωαννίνων , Σερρών

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ    

 

ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή