ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ''Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ''
27/07/2020
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

      «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

 

Διεύθυνση    : Καλαβρύτων 37

Τμήμα           : Προμηθειών

Τηλέφωνο    : 2613-601872

Fax                : 2610-227896

e-mail:promithion@agandreashosp.gr

Ηλεκτρονική Δ/νση : www.agandreashosp.gr

Πληροφορίες: : κ. Σπυριδούλα Ανωγιάτη

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών ύστερα από:

Την αρ. 17ης /2020 θέμα 28ον με ΑΔΑ ΩΓΔΤ46906Λ-Ψ52 Απόφαση του ΔΣ έγκρισης προκήρυξης του διαγωνισμού για την Προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ)

 

 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

 

Ανοικτό  Δημόσιο  Ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής  για την Προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ)CPV 331400000-0KAE 1311 ΤΟΥΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ συνολικού ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 150.000,00Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ στις 10-09-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00μ.μ.

Λήξη προθεσμίας κατάθεσης προσφορών στις  04-09-2020 και ώρα 17:00μ.μ.

Ισχύς προσφορών: 240 ημέρες .

Γλώσσα Ελληνική.

Αρ. διακήρυξης: 24/2020 αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 94824

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών ηλεκτρονικά  : 10-09-2020

Ημερομηνία αποστολής στην ΕΕ  --------

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ 27-07-2020

Η διάθεση του ηλεκτρονικού αρχείου της Διακήρυξης γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης  www.agandreashosp.gr

Πληροφορίες δίνονται καθημερινά στο γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (τηλ. 2610-227-852, 227978 ) καθώς και στα επιμελητήρια Πάτρας, Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Βόλου, Ηρακλείου, Ιωαννίνων , Σερρών

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ    

 

ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή