ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Γ.Ν.Π. Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Τεσσάρων (4) Μηχανημάτων του Αναισθησιολογικού Τμήματος»
09/02/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Το Γ.Ν.Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/13-1-2021 (ΕΗΔ 2) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 61ΗΚ46906Λ-2ΛΗ): Έγκριση: α) προκήρυξης του ανοικτού, δημόσιου, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Τεσσάρων (4) Μηχανημάτων του Αναισθησιολογικού Τμήματος», προϋπολογισμού 144.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. μέσω χρηματοδότησης της 6ης Υ.ΠΕ., β) ορισμού μελών Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης.

 

                                                           ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ανοικτό, δημόσιο, ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια «Τεσσάρων (4) Μηχανημάτων του Αναισθησιολογικού Τμήματος», προϋπολογισμού 144.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. μέσω χρηματοδότησης της 6ης Υ.ΠΕ., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

 

Αριθμ. διακήρυξης: 3/2021, αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 106049.

-Ημερομηνία αποστολής της περίληψης διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 9/2/2021 ημέρα Τρίτη.

-Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 2/3/2021 ημέραΤρίτη και ώρα 17:00μ.μ.

-Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ηλεκτρονικά: 8/3/2021 ημέραΔευτέρα καιώρα 12:00μ.μ.

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ στις 8/3/2021 ημέραΔευτέρακαι ώρα 12:00μ.μ.

Η διάθεση του ηλεκτρονικού αρχείου της διακήρυξης γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης  www.agandreashosp.gr Οι πληροφορίες δίνονται καθημερινά στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου (τηλ. 2613-601-852) καθώς και στα Επιμελητήρια Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ηρακλείου, Βόλου, Ιωαννίνων και Σερρών.

 

Ο Διοικητής

του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών

«Ο Άγιος Ανδρέας».

Ηλίας Θεοδωρόπουλος.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή