ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ)
12/03/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

πατήστε για μεγέθυνση

 

 

 
 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  

 

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,

 

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 

      «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

 

 

 

Διεύθυνση    : Καλαβρύτων 37

 

Τμήμα           : Προμηθειών

 

Τηλέφωνο    : 2613-601872

 

Fax                : 2610-227896

 

e-mail:promithion@agandreashosp.gr

 

Ηλεκτρονική Δ/νση : www.agandreashosp.gr

 

Πληροφορίες: : κ. Σπυριδούλα Ανωγιάτη

 

 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών ύστερα από:

 

·               Η υπ’ αριθμ. 59ης /2020. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση προκήρυξης του διαγωνισμού, για την Προμήθεια  ¨ΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ¨ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ)(ΑΔΑ:60ΧΖ46906Λ-ΣΒΦ).

 

 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι   

 

 

 

Ανοικτό  Δημόσιο  Ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής  για την Προμήθεια ¨ΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ¨ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ)CPV38434560-9KAE   1359   ΤΟΥΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ συνολικού  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 195.000,00  Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

 

Ο διαγωνισμός θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ  στις  6-04-2021 ημέρα Τρίτη   και ώρα 12:00 μ

 

Λήξη προθεσμίας κατάθεσης προσφορών στις  31-03-2021  και ώρα 17:00μμ

 

Ισχύς προσφορών: 240 ημέρες .

 

Γλώσσα Ελληνική.

 

Αρ. διακήρυξης: 49/2020 αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 105470

 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών ηλεκτρονικά  : 06-04-2021

 

Ημερομηνία αποστολής στην ΕΕ  --------

 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ 12-03-2021

 

Η διάθεση του ηλεκτρονικού αρχείου της Διακήρυξης γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης  www.agandreashosp.gr

 

Πληροφορίες δίνονται καθημερινά στο γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (τηλ. 2610-227-852, 227978 ) καθώς και στα επιμελητήρια Πάτρας, Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Βόλου, Ηρακλείου, Ιωαννίνων , Σερρών

 

                                                                                               Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ     

 

 

 

 

 

                                                                                                                ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή