ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ.12/2021 Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ ¨Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ''
09/04/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                                

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                              

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

«Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

 

Ταχ. δ/νση: Καλαβρύτων 37, Τ.Κ. 26335, Πάτρα.

Τμήμα Προμηθειών. Πληροφορίες:Γεωργιάδης Ι. & Ανωγιάτη Σ.

Τηλ.:2613-601-852 & 2613-601-872. 

E-mail: promithion@agandreashosp.gr  &  georgiadis@agandreashosp.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Το Γ.Ν.Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 11/24-2-2021 (θέμα 35ο) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΩΤΡ46906Λ-ΗΜΦ), Έγκριση: α) προκήρυξης του ανοικτού, δημόσιου, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια πληροφοριακού συστήματος των εργαστηρίων με δυνατότητα παραγγελίας, παρακολούθησης και επισκόπησης των εξετάσεων και των αποτελεσμάτων από όλες τις κλινικές, μονάδες, ιατρεία και εργαστήρια του νοσοκομείου», προϋπολογισμού 79.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, (Π.Δ.Ε.), β) ορισμού μελών Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης,

                                                                    ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ανοικτό, δημόσιο, ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια πληροφοριακού συστήματος των εργαστηρίων με δυνατότητα παραγγελίας, παρακολούθησης και επισκόπησης των εξετάσεων και των αποτελεσμάτων από όλες τις κλινικές, μονάδες, ιατρεία και εργαστήρια του νοσοκομείου», προϋπολογισμού 79.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, (Π.Δ.Ε.), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

 

Αριθμ. διακήρυξης: 12/2021, αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 108521.

-Ημερομηνία αποστολής της περίληψης διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 9/4/2021 ημέρα Παρασκευή.

-Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 7/5/2021 ημέραΠαρασκευή και ώρα 17:00μ.μ.

-Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ηλεκτρονικά: 14/5/2021 ημέραΠαρασκευή καιώρα 12:00μ.μ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ στις 14/5/2021 ημέραΠαρασκευή και ώρα 12:00μ.μ.

Η διάθεση του ηλεκτρονικού αρχείου της διακήρυξης γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης  www.agandreashosp.gr Οι πληροφορίες δίνονται καθημερινά στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου (τηλ. 2613-601-852) καθώς και στα Επιμελητήρια Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ηρακλείου, Βόλου, Ιωαννίνων και Σερρών.

 

Ο Διοικητής

του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών

«Ο Άγιος Ανδρέας»

Ηλίας Θεοδωρόπουλος

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή