ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ.25/2021 Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ ¨Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ''
12/05/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

      «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

 

Διεύθυνση    : Καλαβρύτων 37

Τμήμα           : Προμηθειών

Τηλέφωνο    : 2613-601872

e-mail:promithion@agandreashosp.gr

Ηλεκτρονική Δ/νση : www.agandreashosp.gr

Πληροφορίες: : κ. Σ. Ανωγιάτη

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών ύστερα από:

 Την υπ’ αριθμ. 17ης /2021 θέμα 429ον  με  ΑΔΑ 66ΒΟ46906Λ-ΣΙΙ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση προκήρυξης του διαγωνισμούγια την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι   

Ανοικτό  Δημόσιο  Ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής  για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ CPV 90524200-8  KAE   0843   ΤΟΥΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ συνολικού  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 265.350,00  Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ  στις  03-06-2021 ημέρα Πέμπτη   και ώρα 12:00 πμ

Λήξη προθεσμίας κατάθεσης προσφορών στις  28-05-2021  και ώρα 17:00

Ισχύς προσφορών: 240 ημέρες .

Γλώσσα Ελληνική.

Αρ. διακήρυξης: 25/2021 αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 121970

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών ηλεκτρονικά  : 03-06-2021

Ημερομηνία αποστολής στην ΕΕ  --------

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ 12-05-2021

Η διάθεση του ηλεκτρονικού αρχείου της Διακήρυξης γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης  www.agandreashosp.gr

Πληροφορίες δίνονται καθημερινά στο γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (τηλ. 2610-227-852, 227978) καθώς και στα επιμελητήρια Πάτρας, Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Βόλου, Ηρακλείου, Ιωαννίνων , Σερρών

 

 

                                                                            Ο Διοικητής          

                                                                       Ηλίας Θεοδωρόπουλος

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή