ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ.7/2019 Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ ¨Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ''
26/05/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

       «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

 

Διεύθυνση    : Καλαβρύτων 37

Τμήμα           : Προμηθειών

Τηλέφωνο    : 2613-601872

Πληροφορίες: : κ. Σπυριδούλα Ανωγιάτη

e-mail:promithion@agandreashosp.gr

ΗλεκτρονικήΔ/νση : www.agandreashosp.gr

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών ύστερα από:

·               Την υπ’ αριθμ. 13ης /2020. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση προκήρυξης του διαγωνισμού, (ΑΔΑ:Ω8ΕΝ46906Λ-959). για την προμήθεια “ ΑΝΑΛΥΤΕΣ  ΑΙΜΑΤΟΣ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ)’

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

 

Ανοικτό Δημόσιο  Ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής  για την Προμήθεια «ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ)»CPV 38434520-7 KAE 1359 ΤΟΥΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ συνολικού ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 180.248,40Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ στις 22-06-2021 ημέρα Τρίτη  και ώρα 12:00μ.μ.

Λήξη προθεσμίας κατάθεσης προσφορών στις 15-06-2021 και ώρα 17:00μ.μ.

Ισχύς προσφορών: 240 ημέρες .

Γλώσσα Ελληνική.

Αρ. διακήρυξης: 7/2019 αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 107709

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών ηλεκτρονικά  : 22-06-2021

Ημερομηνία αποστολής στην ΕΕ  --------

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ 26-05-2021

Η διάθεση του ηλεκτρονικού αρχείου της Διακήρυξης γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης  www.agandreashosp.gr

Πληροφορίες δίνονται καθημερινά στο γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (τηλ. 2610-227-852, 227978) καθώς και στα επιμελητήρια Πάτρας, Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Βόλου, Ηρακλείου, Ιωαννίνων , Σερρών

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ    

ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή