ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ.27/2021 Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ ''Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ''
28/05/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

       «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

 

Διεύθυνση    : Καλαβρύτων 37

Τμήμα           : Προμηθειών

Τηλέφωνο    : 2613-601872

Πληροφορίες: : κ. Σπυριδούλα Ανωγιάτη

e-mail: promithion@agandreashosp.gr

ΗλεκτρονικήΔ/νση : www.agandreashosp.gr

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών ύστερα από:

·                Την υπ’ αριθμ. 19ης /2021. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση προκήρυξης του διαγωνισμού, (ΑΔΑ:6ΓΘΩ46906Λ-ΓΙΜ)  για την προμήθεια ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

 

Ανοικτό Δημόσιο  Ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής  για την Προμήθεια «ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΩΝ ΦΑΚΩΝ»CPV 33731110-7 KAE 1311 ΤΟΥΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ συνολικού ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 200.000,00Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ στις 24-06-2021 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 12:00 μ.μ.

Λήξη προθεσμίας κατάθεσης προσφορών στις 17-06-2021 και ώρα 17:00μ.μ.

Ισχύς προσφορών: 240 ημέρες .

Γλώσσα Ελληνική.

Αρ. διακήρυξης: 27/2021 αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 121960

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών ηλεκτρονικά  : 24-06-2021

Ημερομηνία αποστολής στην ΕΕ  --------

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ 28-05-2021

Η διάθεση του ηλεκτρονικού αρχείου της Διακήρυξης γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης  www.agandreashosp.gr

Πληροφορίες δίνονται καθημερινά στο γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (τηλ. 2610-227-872 ) καθώς και στα επιμελητήρια Πάτρας, Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Βόλου, Ηρακλείου, Ιωαννίνων , Σερρών

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ          

ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή