ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ.40/2021 Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ ''Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ''
18/06/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                                                  

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,                                      

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

       «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

 

Τμήμα           : Προμηθειών

Διεύθυνση    : Καλαβρύτων 37

Τηλέφωνο    : 2613-601872

Πληροφορίες: : κ. Σπυριδούλα Ανωγιάτη

e-mail:promithion@agandreashosp.gr

Ηλεκτρονική Δ/νση : www.agandreashosp.gr

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών ύστερα από:

Την υπ’ αριθ. 36/11-06-2021 απόφασή του Δ.Σ. με ΑΔΑ:ΩΣΛ246906Λ-Π3Υ  του νοσοκομείου  με θέμα: «Έγκριση όρων αξιοποίησης - εκμίσθωσης γεωτεμάχιου επί της οδού Καλαβρύτων μεταξύ των αριθμών 40 – 46 , στην περιοχή Δροσιά στην Πάτρα και προκήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού»

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

 

Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με κατάθεση ανοικτών προσφορών, και συνεχίσεως δια προφορικών προσφορών  για την Αξιοποίηση - Εκμίσθωση γεωτεμάχιου επί της οδού Καλαβρύτων μεταξύ των αριθμών 40 – 46 , στην περιοχή Δροσιά με CPV 70322000-4, με ελάχιστο όριο προσφοράς για το μηνιαίο μίσθωμα  οκτακόσια  ευρώ (800,00 ευρώ).

  Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο τμήμα Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», οδός Καλαβρύτων 37, Κτίριο Γ. Γεννηματά (Ταχύρυθμο Κτίριο) 2ος όροφος στις  08/07/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ

 

Λήξη προθεσμίας κατάθεσης προσφορών: 08/07/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ

Ισχύς προσφορών: 60 ημέρες

Γλώσσα: Ελληνική

Αρ. διακήρυξης: 40/2021

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: Παρασκευή  18-06-2021

Η διάθεση του ηλεκτρονικού αρχείου της Διακήρυξης γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης  www.agandreashosp.gr

Πληροφορίες δίνονται καθημερινά στο γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (τηλ. 2613-601-872, ) καθώς και στα επιμελητήρια Πάτρας, Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Βόλου, Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Σερρών

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ    

ΤΟΥ Γ.Ν.Π « Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή