ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ανακοίνωση υπ’αριθμ. ΣΜΕ 1/2021 για τη σύναψη μίσθωσης έργου, στα πλαίσιo του έργου «INTECMED - Incubators for innovation and technological transfer in the Mediterranean» του προγράμματος ENI CBC MED 2014-2020
30/07/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

πατήστε για μεγέθυνση

 

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την «υποστήριξη στην διαχείριση του Έργου (support to Project Management)» του έργου «INTECMEDIncubators for innovation and technological transfer in the Mediterranean».

Η σύμβαση ορίζεται στα πλαίσια του έργου «INTECMED – Incubators for innovation and technological transfer in the Mediterranean» του προγράμματος ENI CBC MED 2014-2020.

 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Πέμπτη 13/08/2021 και ώρα 12:00 μ.μ.

Η διαδικασία ανοίγματος των προσφορών θα διενεργηθεί στην έδρα της υπηρεσίας μας (Μιχαλακοπούλου 58, ΤΚ 26221, Πάτρα, 1ος όροφος) την Πέμπτη 13/08/2021 και ώρα 13:00 μ.μ.

 

 

 

δείτε το επισυναπτόμενο

 

 

 

Σημαντική διευκρίνηση-διόρθωση :

 

Στη σελ. 23 της επισυναπτόμενης ανακοίνωσης ΣΜΕ,στο Πεδίο Γ. Εμπειρία εκ παραδρομής αναφέρεται το εξής :

 

«Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση μίσθωσης έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της ειδικότητας που ζητείται για την εκτέλεση του έργου (ήτοι τη διαχείριση έργων ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας)

 

Ενώ το ορθό είναι :

«Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση μίσθωσης έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της ειδικότητας που ζητείται για την εκτέλεση του έργου (ήτοι τη διαχείριση Διασυνορικών/Διακρατικών/Διαπεριφερειακών και άλλων έργων)ως εταίρος και συντονιστής εταίρος.

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
Anakoinosi_Intecmed_SME_final_pc_F20285.docx