ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

«Παράταση Καταληκτικής Ημερομηνίας της Διακήρυξης Hub Manager για το CREATIVE@HUBS»
20/10/2021
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

πατήστε για μεγέθυνση

interreg-creative_F22564.jpg

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ HUB MANAGER (Έργο CREATIVE@HUBS)

Το Επιμελητήριο Αχαΐας στο πλαίσιο συμμετοχής του μέσω Προγραμματικής Σύμβασης  (αριθμ. πρωτ. 102561/1181/05-05-2020)ως συμβαλλόμενος φορέας υλοποίησης στο έργο «Ολιστική δικτύωση δημιουργικών ΜμΕ μέσω συνεργατικών χώρων (hubs)/ Holistic networking of creative industries via hubs» και ακρωνύμιο «CREATIVE@HUBs» τουπρογράμματος InterregGreece - Italy 2014-2020, στο οποίο Επικεφαλής εταίρος είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (το έργο εγκρίθηκε στη 1η πρόσκληση του Προγράμματος InterregV-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 για τα Στρατηγικά Έργα, υπό τον Άξονα Προτεραιότητας 1),   προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης, Διαχείρισης & Συντονισμού του Δημιουργικού Κόμβου (Business Development Managers) στα πλαίσια του έργου «Creative@Hubs» του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία – InterregGreeceItaly 2014-2020».

Αντικείμενο της Διακήρυξης:  για  τους σκοπούς του Παραδοτέου D.4.1.1, θα ανατεθεί  σε εξωτερικό συνεργάτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) η οργάνωση, διαχείριση και ο συντονισμός του Δημιουργικού Κόμβου που θα δημιουργηθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας –εταίρο υλοποίησης του έργου Creative@Hubs. Μέσω της ανάπτυξης ενός μηχανισμού ενισχυμένης συνέργειας μεταξύ των δημιουργικών επιχειρήσεων και των φορέων χάραξης πολιτικής της περιοχής, ο Υπεύθυνος Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Συντονισμού του Δημιουργικού Κόμβου  έχει ως αποστολή να ενισχύσει τον δημιουργικό, κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο του Δημιουργικού Κόμβου που θα αναπτυχθεί στην Αχαΐα και να συμβάλει στην συνέργεια αυτού του Κόμβου με τους υπόλοιπους 3 συνεργατικούς χώρους που αναμένεται να αναπτυχθούν στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας  στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Creative@Hubs του Στρατηγικού Προγράμματος Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020. Στην εκτέλεση της ζητούμενης υπηρεσίας, ο HubManager θα υποστηρίζεται από δική του γραμματεία και ομάδα έργου για την ταχύτερη διοικητική διεκπεραίωση των απαιτήσεων που προκύπτουν για το έργο.

  • ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Οι παρεχόμενες υπηρεσίες και προμήθειες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 79400000-8 Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης 79415200-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού, 85312300-2 Υπηρεσίες καθοδήγησης και παροχής συμβουλών
  • Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως τέλος του έργου CREATIVE@HUB (19 Αυγούστου 2022), με δυνατότητα παράτασης εφόσον παραταθεί το έργο ή εν λόγω δράσεις, χωρίς όμως επέκταση του οικονομικού αντικειμένου)
  • ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
  • Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα: 20/10/2021.
  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα:08/11/2021, Ώρα 12:00 π.μ. (νέα καταληκτική ημερομηνία)
  • Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορώνθα γίνει στις 10/11/2021, Ώρα 11:00π.μ. (νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης)
  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 67.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 54.193,55€, ΦΠΑ: 13.006,45€).
  • Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών
  • ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.

 

 

Σημείωση: Τα τεύχη της διακήρυξης καθώς και τα ειδικά έντυπα ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ (Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης 01/ΕΑ/2021) διατίθενται μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) ενώ είναι διαθέσιμα και στον ιστότοπο του Επιμελητηρίου Αχαΐας.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
Diakirixi_HubManager_Paratash_KHMDHS_F30554.pdf
EEES_TEVD_HubManager_F30502.pdf
PERILIPSIDIAKIRYXISJUBMANAGER_PARATASHCREATIVEHUBS_F30456.pdf