ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαδικασία απευθείας ανάθεσης για αγορά ανταλλακτικών και αμοιβής εργασιών επισκευής έκτακτων βλαβών υπηρεσιακών οχημάτων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ, μηνός Ιουνίου 2018 ».
11/06/2018
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΣΧΕΤ.: Υπ’ ΣΧΕΤ.: Υπ’ αριθ:8036/1/18/6-α από 11-06-2018 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος με Α.Δ.Α: ΩΦΔΡ465ΧΘ7-ΗΦΡ και
                   Α.Δ.Α.Μ.: 18PROC003236634.

Σας γνωρίζουμε ότι με την ανωτέρω σχετική, η Υπηρεσίας μας προτίθεται να προβεί σε επιλογή συνεργείων επισκευής οχημάτων, κατόπιν υποβολής κλειστών προσφορών και εν συνεχεία προσφυγή αναγραφόμενη στο θέμα διαδικασία.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας, οι οποίοι μπορούν να αναζητήσουν την ανωτέρω σχετική , μέσω του ιστότοπου:  www.diavgeia.gov.gr και www.promitheous.gov.gr
 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 14-06-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα  09:00.


       
       Ο   ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ
             ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή