ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Με την παρούσα καλούνται εκ νέου οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν εντός δέκα (10) ημερών σφραγισμένο κλειστό φάκελο με την προσφορά τους για την «Προμήθεια υπολογιστών και λοιπού μηχανογραφικού εξοπλισμού» συνολικής αξίας έως 1.850,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.
05/09/2018
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου Αχαΐας για το έτος 2018 και τελικώς τον προϋπολογισμό του έργου «Balkan Med Interregional Innovation Ecosystem for maturing and mainstreaming innovative entrepreneurial ideas in Agrifood sector» με ακρωνύμιοAGROINNOECO στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Balkan-Mediterranean 2014-2020

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: Μιχαλακοπούλου 58, Πάτρα, κος Ραυτόπουλος Κωνσταντίνος (τηλ. 2610-277 779, email: ea@e-a.gr).

 

δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο!

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
OX8S469ILV-ESA_F4254.PDF