ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 01/2019 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ (ΩΝ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (ΩΝ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ EU CURRANTS SEA 824807
08/01/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 01/2019 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ (ΩΝ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (ΩΝ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ EUCURRANTSSEA 824807

1. Αναθέτων: Παναιγιάλειος Ένωση Συνεταιρισμών Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη (ΑΕΣ) Ανώνυμη Εταιρία  – ΠΕΣ

2. Προϋπολογισμός έργου: 1.966.387,60 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

3. Τόπος παροχής υπηρεσιών: Στην έδρα του Αναδόχου και στις χώρες στόχους της δράσης όπως αναλυτικά περιγράφεται στο τεύχος διαγωνισμού

4. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις / κοινοπραξίες αυτών που ασκούν υπηρεσίες συναφείς με δραστηριότητες υπηρεσιών προώθησης, διαφήμισης και μάρκετινγκ ή/και συμβουλευτικών υπηρεσιών και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε Τρίτες Χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Ν. 513/1997) και πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται στον Κανονισμό (ΕΕ) 1144/2014 και των Κανονισμών (ΕΕ) 2015/1829 και 2015/1831 και στην ΚΥΑ 419/16.03.2017

5.Οι προσφορές θα πρέπει να αφορούν το σύνολο του έργου, σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στο τεύχος διαγωνισμού

6. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές

7. Διάρκεια της Σύμβασης: 36 μήνες

8. α)Το τεύχος του διαγωνισμού διατίθεται στους ενδιαφερόμενους από τα γραφεία του Αναθέτοντος (Κορίνθου 201, 25100, Αίγιο) ή ηλεκτρονικά μετά από αίτηση στο sales@pesunion.gr. Υπεύθυνος Επικοινωνίας κ. Νικόλαος Μέρμηγκας (τηλ: 26910 22409) (10 π.μ. έως και 12 μ.μ.) μέχρι και πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. β) οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν ιδιοχείρως, με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά μέχρι την 28 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.

9. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019 ώρα 12:30 στα γραφεία του Αναθέτοντος (Κορίνθου 201, 25100, Αίγιο)

10. Βασικοί τρόποι χρηματοδότησης και πληρωμών: Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο τεύχος του διαγωνισμού.

11.Νομική μορφή του Αναδόχου: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος του διαγωνισμού

12. Κατ' ελάχιστο πληροφοριακά στοιχεία και διατυπώσεις σχετικά με την κατάσταση του κάθε υποψηφίου : Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος του διαγωνισμού

13. Ισχύος προσφορών: Εξήντα (60) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

14. Κριτήρια αξιολόγησης και ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

15. Γλώσσα του διαγωνισμού: Ελληνική.

16.Ο Αναθέτων διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα στους συμμετέχοντες.

 

Για την Παναιγιάλειο Ένωση Συνεταιρισμών ΑΕΣ (ΑΕΣ) Ανώνυμη Εταιρία - ΠΕΣ

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή