ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σύμφωνα με τις εξής αποφάσεις: 1) Την υπ’ αριθμ. 7/13-2-2018 απόφαση Δ.Σ με ΑΔΑ: ΨΤΠΗ46906Λ-ΘΡΚ σχετικά με την έγκριση προκήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια ενός «ακτινοσκοπικού μηχανήματος C-ARM» από την χρηματοδότηση ΠΔΕ, έτους 2017.
06/02/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» σύμφωνα με τις εξής αποφάσεις:

1)Την υπ’ αριθμ. 7/13-2-2018 απόφαση Δ.Σ με ΑΔΑ: ΨΤΠΗ46906Λ-ΘΡΚ σχετικά με την έγκριση προκήρυξης  του  ανοιχτού  ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  για  την προμήθεια ενός «ακτινοσκοπικού μηχανήματος C-ARM» από την χρηματοδότηση ΠΔΕ, έτους 2017.

 

2) Η υπ’ αριθμ. 1/22-1-2019 (θέμα 22ο) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΧΣΘ46906Λ-9Χ6) που αφορά την επαναπροκήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού.

 

 

                                                            Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι   

 

Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια ενός «Ακτινοσκοπικού μηχανήματος C-ARM» από χρηματοδότηση ΠΔΕ έτους 2017, KAE 9149, προϋπολογισμού 85.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. 

 

Αριθμ. διακήρυξης: 2α/2017, αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 70151.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ στις 11/3/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών ηλεκτρονικά: 12/3/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ.

Λήξη προθεσμίας κατάθεσης προσφορών: 4/3/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00μ.μ.

Ισχύς προσφορών: 240 ημέρες. Γλώσσα Ελληνική.

 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 6/2/2019, ημέρα Τετάρτη.

 

Η διάθεση του ηλεκτρονικού αρχείου της διακήρυξης γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης  www.agandreashosp.gr

 

Οι πληροφορίες δίνονται καθημερινά στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (τηλ. 2610-227-872) καθώς και στα επιμελητήρια Πάτρας, Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Βόλου, Ηρακλείου, Ιωαννίνων και Σερρών.

 

                                                                                                   

                                                                                                    Ο Διοικητής         

                                                               

                                                                                              Θεόδωρος  Σερεμέτης

 

 

Πληροφορίες:Ανωγιάτη Σ. - Γεωργιάδης Ι.

 

Τηλ.:2610-227872. 

 

E-mail: promithion@agandreashosp.gr

 

           georgiadis@agandreashosp.gr

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή