ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Το Γ.Ν.Π. «ο Άγιος Ανδρέας» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/2019 (θέμα 23ο) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6Ν4Ξ46906Λ-8ΟΨ) με θέμα: «Έγκριση προκήρυξης του ανοιχτού, δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια ενός Έγχρωμου Καρδιολογικού 3D Υπερηχοτομογράφου,προϋπολογισμού 150.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
14/02/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Γ.Ν.Π. «ο Άγιος Ανδρέας» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/2019 (θέμα 23ο) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6Ν4Ξ46906Λ-8ΟΨ) με θέμα: «Έγκριση προκήρυξης του ανοιχτού, δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια ενός Έγχρωμου Καρδιολογικού 3D Υπερηχοτομογράφου,προϋπολογισμού 150.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατόπιν της έγκρισης διακήρυξης (τεύχους δημοπράτησης) από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. και ορισμός μελών Επιτροπής αξιολόγησης και διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού»

 

                                                                   Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι   

 

Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια ενός «Έγχρωμου Καρδιολογικού 3D Υπερηχοτομογράφου» από χρηματοδότηση ΠΔΕ, προϋπολογισμού 150.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (KAE 9149) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. 

 

Αριθμ. διακήρυξης: 5/2019, αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 70583.

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ στις 20/3/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών ηλεκτρονικά: 20/3/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ.

Λήξη προθεσμίας κατάθεσης προσφορών: 13/3/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00μ.μ.

Ισχύς προσφορών: 240 ημέρες. Γλώσσα Ελληνική.

 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 14/2/2019 ημέρα Πέμπτη.

 

Η διάθεση του ηλεκτρονικού αρχείου της διακήρυξης γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης  www.agandreashosp.gr

Οι πληροφορίες δίνονται καθημερινά στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (τηλ. 2610-227-872) καθώς και στα επιμελητήρια Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ηρακλείου, Βόλου, Ιωαννίνων και Σερρών.

 

                                                                                                    

                                                                                                    Ο Διοικητής         

                                                                

                                                                                              Θεόδωρος  Σερεμέτης

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή