ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Το Γ.Ν.Π. «ο Άγιος Ανδρέας» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/2019 (θέμα 21ο) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6Γ2Ξ46906Λ-ΡΝΒ) με θέμα: «Έγκριση προκήρυξης του ανοιχτού, δημόσιου, διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια ενός Μαγνητικού Τομογράφου 1,5 Tesla, προϋπολογισμού 850.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
25/02/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Γ.Ν.Π. «ο Άγιος Ανδρέας» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/2019 (θέμα 21ο) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6Γ2Ξ46906Λ-ΡΝΒ) με θέμα: «Έγκριση προκήρυξης του ανοιχτού, δημόσιου, διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια ενός Μαγνητικού Τομογράφου 1,5 Tesla, προϋπολογισμού 850.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατόπιν της έγκρισης διακήρυξης (τεύχους δημοπράτησης) από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. και ορισμός μελών Επιτροπής αξιολόγησης και διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού»

 

                                                                   Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι   

 

Ανοικτό Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό για την προμήθεια ενός «Μαγνητικού Τομογράφου 1,5 Tesla» από χρηματοδότηση ΠΔΕ, προϋπολογισμού 850.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (KAE 9149) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής.

 

Αριθμ. διακήρυξης: 6/2019, αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 70635.

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ στις 10/4/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών ηλεκτρονικά: 10/4/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ.

Λήξη προθεσμίας κατάθεσης προσφορών: 3/4/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00μ.μ.

Ισχύς προσφορών: 240 ημέρες. Γλώσσα Ελληνική.

 

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης:   

21/2/2019 ημέρα Πέμπτη.

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 25/2/2019 ημέρα Δευτέρα.

 

Η διάθεση του ηλεκτρονικού αρχείου της διακήρυξης γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης  www.agandreashosp.gr Οι πληροφορίες δίνονται καθημερινά στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (τηλ. 2610-227-872) καθώς και στα επιμελητήρια Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ηρακλείου, Βόλου, Ιωαννίνων και Σερρών.

 

                                                                                                                                                                                  Ο Διοικητής

                                                                                    του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών

                                                                                                «Ο Άγιος Ανδρέας».

                                                                                                                                                                                         

                                                                                               Θεόδωρος Σερεμέτης.

 

 

Πληροφορίες:Ανωγιάτη Σ. - Γεωργιάδης Ι.

Τηλ.:2610-227872. 

E-mail: promithion@agandreashosp.gr  georgiadis@agandreashosp.gr

 

 

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή