ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Η 117 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο της τιμής, για την περιοδική προμήθεια άρτου και αρτοσκευασμάτων προς κάλυψη αναγκών Μονάδος
12/06/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

117 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Δ.06/19)
1. Η 117 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες
ενσφράγιστες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο της τιμής, για την περιοδική προμήθεια
άρτου και αρτοσκευασμάτων προς κάλυψη αναγκών Μονάδος.
2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τρίτη 25 Ιουνίου 2019 και ώρα 08:00,
στο Τμήμα Οικονομικού της Μονάδος.
3. Πλήρες σώμα της διακήρυξης βρίσκεται αναρτημένο στο πρόγραμμα
«ΚΗΜΔΗΣ» με ΑΔΑΜ 19PROC005091189 & στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ 6ΗΥΧ6-ΞΞΚ.
4. Οι προσφορές θα κατατίθενται είτε ταχυδρομικώς ή με οποιονδήποτε άλλο
τρόπο στην Κεντρική Γραμματεία της Μονάδος το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 24
Ιουνίου 2019 και ώρα 14:00, είτε ιδιοχείρως κατά την ημέρα και ώρα διενέργειας του
διαγωνισμού στην Επιτροπή Διενέργειας.
5. Κάθε σχετική πληροφορία αναφορικά με τον ανωτέρω διαγωνισμό θα
παρέχεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 26230-65053.
Σμχος (Ι) Γεώρ. Χριστοδούλου
Διοικητής 117 Π.Μ.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή