ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ    / ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  RSS 2.0 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΣΙΤΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Σύμφωνα με το Π.Δ. 248/93, απαιτούνται:

1.ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ
2.ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
3.ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (απολυτήριο τουλάχιστον τριτάξιου Γυμνασίου. Για τίτλους σπουδών αλλοδαπής απαιτείται μετάφρασή τους από το Υπ. Εξωτερικών καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας από το Υπ. Παιδείας).
4.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή πλημμέλημα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφία ή κατάχρηση ενσήμων, απιστία, συκοφαντική δυσφήμηση, δόλια χρεοκοπία, καταδολίευση δανειστών, τοκογλυφία, λαθρεμπορία, εμπορία ναρκωτικών και εγκλήματα περί το νόμισμα.
5.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΤΙ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙ ΥΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ή ΑΝΤΙΛΗΨΗ (αρμοδιότητα του Επιμελητηρίου)
6.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ (αρμοδιότητα του Επιμελητηρίου)
7.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Ν.1599/86)
Πρέπει να συμπληρωθεί με το εξής κείμενο:
« δεν είμαι δημόσιος υπάλληλος, δημοτικός, κοινοτικός ή Ν.Π.Δ.Δ., δικηγόρος, Συμβολαιογράφος, Δικαστικός Επιμελητής και δεν έχω εγγραφεί για το ίδιο επάγγελμα (Μεσίτη Αστικών Συμβάσεων), σε άλλο Επιμελητήριο της χώρας. Σε περίπτωση που καταδικαστώ για τα αδικήματα που ορίζονται στο άρθρο 2 παρ.2 εδ.β,γ,δ του Π.Δ. 248/93, είμαι υποχρεωμένος να ενημερώσω σχετικά το Επιμελητήριο με την προσκόμιση των νέων στοιχείων. Επίσης είμαι υποχρεωμένος να προσκομίσω την έναρξη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.»Σημείωση:
Α. Κατά την εγγραφή καταβάλλονται δικαιώματα εγγραφής και ετήσιας συνδρομής