ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ    / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΕΣ    / ΔΟΚΙΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  RSS 2.0 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΟΚΙΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
Σύμφωνα με το Π.Δ. 190/06, απαιτούνται:

1. ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ
2. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
3. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (γραμματικές γνώσεις απολυτηρίου Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμης ή ισοδύναμης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Για τίτλους σπουδών αλλοδαπής απαιτείται μετάφρασή τους από το Υπ. Εξωτερικών καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας από το Υπ. Παιδείας).
4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΤΙ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙ ΥΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ή ΑΝΤΙΛΗΨΗ (αρμοδιότητα του Επιμελητηρίου)
6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ (αρμοδιότητα του Επιμελητηρίου)
7. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Ν.1599/86)
Πρέπει να συμπληρωθεί με το εξής κείμενο:
« Δεν είμαι δημόσιος, δημοτικός, κοινοτικός υπάλληλος, υπάλληλος Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή υπάλληλος του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, ή υπάλληλος ασφαλιστικής επιχείρησης ή Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής ή εκπρόσωπος ασφαλιστικής επιχείρησης.»