ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ    / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΕΣ    / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΩΝ  RSS 2.0 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΩΝ

Απαραίτητα είναι τα εξής δικαιολογητικά:

1.Αίτηση ανανέωσης (διατίθεται από την Υπηρεσία του Επιμελητηρίου)
2.Αίτηση υπηρεσιακής δήλωσης της ποινικής κατάστασης του αιτούντος (Επιμελητήριο)
3.Πιστοποιητικό μη Πτωχεύσεως του Πρωτοδικείου (αρμοδιότητα του Επιμελητηρίου)
4.Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική συμπαράσταση (αρμοδιότητα του Επιμελητηρίου)
5.Εξόφληση των συνδρομών που οφείλονται στο Επιμελητήριο
6.Νέο ασφαλιστήριο συμβόλαιο επαγγελματικής αστικής ευθύνης
7.Δυο πρόσφατες φωτογραφίες (μία επιπλέον για κάθε ταυτότητα)
8.Επιστροφή παλαιάς άδειας (ασφαλιστικής ταυτότητας) ασφαλιστικού διαμεσολαβητή